Aansturing en begroting

Op dit moment concentreert duurzaamheid zich bij het programma Milieurespecterende ontwikkelingen en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In de begroting 2018 wordt het programma duurzaamheid aangekondigd en worden middelen verstrekt voor het aantrekken van een programmamanager. Met het programma wordt een start gemaakt in 2018. Voorgesteld wordt dat voor de verschillende beleidsvelden die een belangrijke impact hebben op duurzaamheid van de stad een gezamenlijke agenda wordt gemaakt met doelstellingen, leidende thema’s en projecten of good practices. Alsmede de inzet van middelen. Medewerkers actief in deze beleidsvelden worden hierbij betrokken. Aansturing van de beleidsvelden blijft in de lijn gebeuren. Het programma heeft het karakter van laterale sturing.
Benchmarking met andere steden kan aan de orde komen. Ieder jaar wordt de uitvoering en voortgang en vernieuwing aangegeven.
Vanuit trends zoals de circulaire economie, de gezonde verstedelijking, de digitalisering/slimme steden, vergrijzing, individualisering, etc. worden de nodige dwarsverbanden gelegd. Zo kan het programma geleidelijk worden uitgebouwd. We gaan de resultaten jaarlijks meenemen in deze duurzaamheidsparagraaf.