Doel

Het doel is een duurzame en gezonde stad in 2050 en een duurzame gemeentelijke organisatie in 2020.

Kernboodschap van het programma is: Duurzaamheid wordt het leidende motief bij beslissingen. En alleen door samenwerking kunnen we dit realiseren.

Het realiseren van een duurzaam ‘s-Hertogenbosch betekent het realiseren van een duurzame gemeentelijke organisatie in bijvoorbeeld bedrijfsvoering, gebouwen, mobiliteit, etc. De gemeente geeft hiermee het goede voorbeeld.

Het gaat ook om instelling en kunde van onze mensen om analyses en de voorbereiding van besluiten zo in te richten dat bij besluitvorming duidelijk is wat de consequenties zijn voor duurzaamheid. Inzicht in de kosten hoort daarbij. Zo kan de politiek besluiten nemen die duurzaamheid verder in uitvoering brengen. Telkens kan worden afgewogen of investering en in duurzaamheid zinvol en mogelijk zijn. Zo wordt duurzaamheid in ons werk geïntegreerd. En duurzaamheid wordt meer en meer uitgangspunt. Dit wordt uiteindelijk zichtbaar in ons werk voor de stad, bijvoorbeeld mobiliteits- en ruimtelijke ontwikkeling en de openbare ruimte.

Ook richt het programma zich op het inhoudelijke beleid voor onze stad. De programmasturing zal in die zin aansluiting zoeken bij de huidige lopende programma’s van de gemeente zoals bijvoorbeeld het klimaatprogramma, het waterprogramma, duurzame mobiliteit, beleid openbare ruimte, etc. Bij verdere uitrol of op termijn aanvullend beleid is participatie met de stad van belang. De bewoners verwachten dat.

Nationale monitor duurzame gemeenten: De duurzaamheid van de gemeenten is in kaart gebracht op basis van 105 indicatoren die zijn opgenomen in 19 thema’s of voorraden, welke zijn gegroepeerd in drie duurzaamheidskapitalen, t.w. People (sociaal-cultureel), Planet (ecologisch) en Profit (economisch). De duurzaamheidscores (in % doelbereiking) in de bovenstaande figuur hebben betrekking op ’s-Hertogenbosch.

Voor de nominatie van de stad voor het Europese Green Capital in 2016 is op basis van bestaand beleid de gezamenlijke ambitie voor de stad beschreven in de nota Duurzaam ’s-Hertogenbosch 2016.

Duurzaam ’s-Hertogenbosch: groen, waterrijk, gezond, klimaatneutraal en duurzaam ondernemend

In 2025 is ’s-Hertogenbosch een stad met volop duurzame werkgelegenheid, diversiteit aan woonmilieus, uitgebreide vervoersmogelijkheden, culturele activiteiten én sterke sociale netwerken.
‘s-Hertogenbosch heeft een compacte stedelijke structuur, waarin de ruimte zuinig, flexibel en meervoudig wordt gebruikt. Water en energie-toepassingen zoals wind- en zonne-energie zijn nadrukkelijk aanwezig in het landschap. We gebruiken steeds minder energie en halen dat zoveel mogelijk uit lokale duurzame bronnen. De stad is waterrijk, leefbaar en gezond. Natuurgebieden, parken en plantsoenen zijn aantrekkelijk en vervullen een functie in de wateropgave van de stad. Het buitengebied dringt op aantrekkelijke wijze tussen de verschillende wijken en dorpen door de stad binnen waardoor de Bosschenaar steeds dicht bij de natuur woont. In en rond de stad zijn natuurgebieden, ‘verbrede’ landbouw, meanderende waterstromen en ecologische verbindingen met elkaar verbonden in ‘De Groene Delta’. Grotere menging van functies in de stads-, dorp- en wijkcentra en langs de stedelijke verbindingsassen zorgen voor een levendige stad en tegelijkertijd voor minder mobiliteit. Verplaatsen doen we vooral op de fiets, met openbaar vervoer en met schone/elektrische voertuigen. In aantrekkelijke werklandschappen gaan werken, recreatie en landschapsontwikkeling hand in hand. ’s-Hertogenbosch kent sterke bedrijvigheid die bijdraagt aan een gezond woon-, werk en leefklimaat én creëert werkgelegenheid voor de hele regio. Steeds meer bedrijven werken aan een circulaire economie, waarin grondstoffen steeds opnieuw worden benut in de keten. Groene innovaties worden volop toegepast.