Inleiding

Maatschappij en politiek vinden duurzaamheid in toenemende mate belangrijk. De wens is ook voor de generaties na ons een leven in welzijn en welvaart mogelijk te maken. De mogelijkheden die de aarde biedt blijken steeds meer begrensd. De fossiele brandstoffen raken op en de voorraden grondstoffen belanden ook in een kritische fase. De aarde warmt op. Internationaal wordt daarom sterk ingezet op de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie. Ook het sluiten van kringlopen in bredere zin is zeer belangrijk, alsmede het behoud van de biodiversiteit.
Mensen willen een gezonde leefomgeving. Een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Eisen worden gesteld aan schone lucht en een stille en veilige omgeving. Hetzelfde geldt voor een groene omgeving met voldoende ruimte voor natuur, duurzamer wonen, schoner vervoer, aantrekkelijke openbare ruimte en een gevarieerd aanbod aan (duurzame) voorzieningen.
Bij steeds meer bedrijven leeft het besef dat er geen tegenstelling is tussen duurzaamheid en de ambities van een bedrijf. Wil een bedrijf gezond blijven presteren dan is duurzaamheid noodzaak.

Met de grote plannen als bijvoorbeeld de Groene Delta, Waterplan en het Energietransitieprogramma en het Beleidsplan Openbare Ruimte heeft ’s-Hertogenbosch duurzaamheid op de agenda gezet. Nu spreekt de behoefte tot een sterkere en meer integrale aanpak van de problematiek en de dialoog met de stad hierover. De uitdaging is groot. Ook de benodigde investeringen zijn zo groot dat de overheid dit niet alleen kan dragen. Een gezamenlijke aanpak met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven is nodig. In die zin is ieder probleemeigenaar. Voor de gemeente en onze partners is een regierol weggelegd.