Financiële positie grondbedrijf

De meest actuele financiële positie van het Grondbedrijf is bepaald bij het opstellen van de jaarrekening 2016.

Boekwaarde en verliesvoorziening
De totale boekwaarde van het grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2017 € 176,3 miljoen. Uitgesplitst in de drie soorten projecten van het grondbedrijf:

Boekwaarde per 1-1-2016

Boekwaarde per 1-1-2017

Bouwgronden in exploitatie

106,0

103,4

Overige gronden en panden

72,0

68,6

Kostenverhaalsprojecten

4,3

4,3

Totaal boekwaarde:

182,4

176,3

Tegenover de boekwaarde van de bouwgrond in exploitatie staat de getroffen voorziening voor verwachte verliezen. Per 1 januari 2017 bedraagt deze voorziening € 51,5 miljoen. Het project Heesch West is nog geen BIE. Dit project valt nog onder de overige gronden en panden. Voor ons aandeel in het verwachte tekort van deze GR houden wij ook een voorziening aan. Deze voorziening bedraagt per 1 januari 2017 € 25,3 miljoen.

Werkelijke en benodigde algemene reserve
Het voeren van actief grondbeleid brengt risico’s met zich mee. De algemene reserve van het grondbedrijf dient ter afdekking van de risico’s die resteren, ondanks goed onderbouwde ramingen en nadat een reële waardering van de boekwaardes heeft plaatsgevonden. De algemene reserve kent per 1 januari 2017 een stand van € 12,9 miljoen.

In de jaarrekening becijferen we jaarlijks hoe hoog de algemene reserve zou moeten zijn. Hierbij bepalen we eerst welke risico’s volgens ons kunnen optreden. Vervolgens schatten we per risico in wat het effect hiervan kan zijn in euro’s. Tot slot schatten we in wat de kans is dat het risico zich echt gaat voordoen (klein: 25%, middel: 50%, hoog: 75%). Met de rekensom ‘effect van het risico’ x ‘kans van optreden’ berekenen we de benodigde buffer per grondexploitatie. Per 1 januari 2017 bedraagt de totale benodigde algemene reserve van het grondbedrijf € 20,3 miljoen.

De werkelijke stand van de algemene reserve is daarmee € 7,4 miljoen lager dan wenselijk wordt geacht. In de afgelopen jaren van crisis is deze reserve aangewend om voorziene nadelige resultaten op te vangen. Met de verwachte positieve resultaten hopen wij de komende paar jaar de reserve weer op het gewenste peil te brengen. Meer dan de jaren hiervoor, lijkt dit haalbaar.

Toekomstig eindresultaat
Het is gewenst dat de algemene reserve van het grondbedrijf weer op peil wordt gebracht. Dit kan door het realiseren van positieve resultaten. Per saldo verwachten wij op termijn positieve eindresultaten voor een totaalbedrag van € 15,5 miljoen. Het gaat hierbij vooral om de bedrijventerreinen De Brand en Treurenburg. Maar ook projecten als Empel fase 1 en 2, Jan Sluyterstraat, Paleiskwartier (levering gronden van gemeente aan B.V.) en De Brand II worden op termijn naar verwachting met een positief resultaat afgesloten. Maar hiervoor geldt, dat deze alleen behaald worden als er daadwerkelijk grond wordt verkocht.