Grondexploitatiescomplexen met een looptijd van meer dan 10 jaar

De commissie BBV stelt dat de looptijd per grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar mag bedragen. Dit is vanwege de risico’s die samenhangen met deze langlopende projecten. Hiervan kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. Uw raad dient conform het BBV deze afwijkingen bij begroting en jaarrekening te autoriseren. De motivatie dient te zijn voorzien van het benoemen van de risico-beperkende beheersmaatregelen die zijn genomen om de risico’s en onzekerheden te beperken. Denk bij deze beheersmaatregelen bijvoorbeeld aan het hebben van afspraken met afnemers en het niet indexeren van opbrengsten na 10 jaar.

In de bijlagen bij deze begroting treft u dan ook een overzicht aan van de grondexploitatiecomplexen per 1 januari 2017. Hierbij is de verwachte looptijd per complex aangegeven. In enkele gevallen is sprake van een verwachte looptijd, langer dan 10 jaar. De motivatie hierbij alsmede de toegepaste beheersmaatregelen zijn hierbij bij de betreffende complexen benoemd. Deze versie wijkt niet af van het overzicht dat als bijlage bij de jaarrekening 2016 is gevoegd.