Informatisering en automatisering

Samen Organiseren: gezamenlijk bedenken en gebruiken
In 2018 wordt de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van dienstverlening en de uitvoering van medebewindstaken voortgezet. Hiermee geven we invulling aan de Digitale Agenda 2020 en dragen we bij aan de realisatie van de drie strategische ambities die onder deze bestuurlijke agenda vallen:

  • Gemeenten nemen open en transparant deel aan de participatiesamenleving;
  • Gemeenten doen dit door als één efficiënte overheid te werken;
  • Gemeenten werken massaal digitaal en leveren maatwerk lokaal.

Samenwerken is hierbij het sleutelwoord voor een succesvolle realisatie. Samenwerken op landelijk niveau betekent meedoen aan landelijke discussies, uniforme afspraken maken, denken in en het toepassen van standaarden en het in gebruik nemen van landelijke generieke voorzieningen. In 2018 dragen we dan ook bij aan landelijke bijeenkomsten voor de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Verder realiseren we in 2018 diverse technische voorzieningen, net als bij de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Hierdoor zijn we in staat om massaal digitaal te werken en blijven we, daar waar nodig, lokaal maatwerk leveren. We hoeven als ‘één van de 388 gemeenten’ niet (meer) zelf het wiel uit te vinden waardoor we dankzij landelijke voorzieningen en ideeën ons volledig kunnen richten op de primaire werkprocessen. Hierdoor realiseren we op effectievere wijze de informatiekundige opgaven bij nieuwe ontwikkelingen zoals bij de transformatie in het sociaal domein en de komst van de Omgevingswet. We houden hierbij de kosten op onze ICT-infrastructuur beperkt en versterken tegelijkertijd ook ons opdrachtgeverschap richting ICT leveranciers.

Balans tussen innovatie en standaardisatie
De gemeente vervult in de informatiesamenleving een gelijkwaardige positie ten opzichte van burgers en bedrijven. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en bieden nieuwe kansen. Allerlei apparatuur, zowel bij mensen thuis als in de openbare ruimte genereren data en kunnen eenvoudig aangesloten worden op een digitaal netwerk waardoor data toegankelijk wordt. Dankzij deze data ontstaan er nieuwe informatie en inzichten die kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Veel kansen dus!
De vraag hierbij is niet zozeer of we er als gemeente iets mee moeten, maar juist wat de wijze is om er verantwoord en gecontroleerd mee om te gaan. Informatiebeveiliging, gegevensbescherming en privacyborging zijn bijkomende aspecten waar wij als gemeente een grote verantwoordelijkheid in blijven hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming is per 25 mei 2018 van toepassing en vraagt vanuit onze verantwoordelijkheid een degelijke voorbereiding die we in 2017 reeds hebben opgestart.

Slim en veilig samenwerken
In 2017 hebben we de basis gelegd voor onze online samenwerkomgeving. Door deze samenwerkomgeving vanuit een eigen private cloud beschikbaar te stellen, zetten we een volgende stap in tijds-, plaats onafhankelijk, veilig en slimmer samenwerken. In 2018 ligt de nadruk op het samenwerken met onze (keten)partners waarbij we delen van de Online Samenwerkomgeving ook voor ketenpartners beschikbaar stellen. Met de komst van de Online Samenwerkomgeving geven we direct invulling aan de inhoudelijke opgaven Informatie samenleving en Veranderende rol van de overheid. Vanuit de houding en gedrag opgaven geven we direct invulling aan de opgave Samenwerking en integraliteit.
Vanuit innovatie dragen we als afdeling ICT bij aan diverse actuele thema’s zoals: Datagedreven sturing, Zaakgericht Werken, Business Intelligence en de Slimme Buitenruimte. Verder blijven we invulling geven aan een aantal terugkerende werkzaamheden: beheer van het ICT projectportfolio, prioriteren, bij/opstellen van beleid, bijdragen aan gemeentelijke programma’s en projecten uitvoeren. Deze werkzaamheden brengen we in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en stemmen we af met de (gevraagde) ICT inzet in gemeentelijke processen. Daarnaast borgt ICT de huidige digitale werkomgeving; we dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau in de gebruikersondersteuning.