Dienstbaar en Van betekenis: organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Veranderingen in de samenleving
De veranderingen in de maatschappij vragen om het voortdurend aanpassen van en bijblijven in ons vakmanschap. In het bijzonder als het gaat om de houding en gedrag van onze organisatie en dus van onze medewerkers. Het is zaak dat we meer dan voorheen extern gericht zijn, dat we de gemeenteraad goed bijstaan in het vervullen van hun taken en verantwoordelijkheden en dat we snel en resultaatgericht te werk gaan. Verder gaan we inwoners, als dat al niet het geval was, snel en adequaat helpen als ze diensten van ons nodig hebben en sturen we aan op een intensieve samenwerking met collega’s binnen de organisatie en daarbuiten.

Ambities college en organisatie
Op het gebied van de organisatie- en cultuurverandering zijn de volgende documenten van wezenlijk belang binnen onze organisatie:

  • het Bestuursakkoord voor de periode 2015-2018;
  • de notitie Dienstbaar en Van betekenis

In deze documenten staan onder meer de volgende ambities opgenomen:

  • een meer dienstverlenende en faciliterende gemeente;
  • een meer extern gerichte organisatie;
  • een lerende organisatie;
  • een ambtelijk apparaat met politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Ook in 2018 blijven we in onze organisatie inzetten om deze opgaven vorm te geven. Enerzijds in de effectuering van de structuurverandering. En anderzijds in een cultuurtraject. De geformuleerde ambities en ontwikkelingen verwerken we integraal in de afzonderlijke programma’s. Daarnaast hebben we een programma ingezet, genaamd “Buitengewoon Bosch”.  

Organisatieontwikkeling: Programma Buitengewoon Bosch
In 2018 pakken we stevig door op de ingezette organisatieontwikkeling. Houding en gedrag wordt meer en meer gespreksonderwerp en een onderscheidend onderdeel van ons ambtelijk vakmanschap. Dat doen we onder meer door flink te investeren in feedback gericht op ontwikkeling van dat vakmanschap. We hebben een significant deel van het eigen personeel opgeleid tot begeleiders van dialogen, intervisie, innovatieprocessen, leanprocessen en gastvrijheidstrainingen. We gaan deze medewerkers in 2018 volop inzetten om de organisatieontwikkeling samen met collega’s verder vorm te geven. Hiermee beperken we de inhuur van externen en blijft de kennis behouden voor de organisatie: de lerende organisatie.