Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille
Op basis van onze huidige inschattingen zullen de langlopende leningen zich in 2018 als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2018

312.188

1,63%

Reguliere aflossing

-87.087

0,55%

0,42%

Herfinanciering

107.000

0,56%

-0,48%

Renteaanpassing (oud)

-408

4,66%

0,00%

Renteaanpassing (nieuw)

408

1,28%

0,00%

Eindstand per 31 december 2018

332.101

1,57%

-0,06%

In 2018 lopen vier leningen af. In januari loopt een jaarlening af van € 40 miljoen en in maart een vijfjarige fixelening van € 35 miljoen. Tevens lopen in 2018 een tweetal leningen af die grotendeels zijn doorverstrekt aan het Stadsgewest, voor in totaal € 7 miljoen. De resterende aflossingen betreffen aflossingen op lineaire en annuïtaire leningen. Ons voornemen is om deze aflossingen te herfinancieren. Daarnaast verwachten we extra financiering nodig te hebben voor geplande investeringen in 2018. De omvangrijkste daarvan is de realisatie van een nieuw Transferium aan de Deutersestraat.

Uitzettingen
Op basis van onze huidige inschattingen zullen de vaste uitzettingen zich in 2018 als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2018

168.341

4,31%

Reguliere aflossingen

-1.165

4,26%

0,00%

Eindstand per 31 december 2018

167.176

4,31%

Bij het eventueel aantrekken van langlopende financiering wordt de vrijval van de uitzettingen ingepast in onze financiering.