Rente toerekening

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De begrote externe rentelasten bedragen € 4,9 miljoen.
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Wij verlagen het omslagpercentage in deze begroting naar afgerond 0,50%, waarmee we voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit is het renteresultaat en deze bedraagt in deze begroting € 0,5 miljoen negatief.
De extra financieringsbehoefte is voor 2018 ingeschat op € 20 miljoen. De rentelasten over deze financieringsbehoefte zijn opgenomen in de externe rentelasten.