Openbare ruimte, vitalisering

Wat willen we bereiken?
In 2016 is een nieuw beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) vastgesteld. Daarin is geconcludeerd dat de noodzakelijke “vitalisering” van de openbare ruimte de komende 10 jaar geïntensiveerd moet worden. Het vitaliseringsbudget wordt de komende jaren geleidelijk verhoogd tot het niveau zoals in het BBOR is aangegeven. In 2017 is het budget verhoogd met €750.000 en in 2018 met nog eens € 750.000.

We gaan de komende jaren uit van een integrale werkwijze, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen zowel het technisch, functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van openbare ruimte. Als groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig de inrichting aan. Het vitaliseringsbudget zetten we dan in als aanvulling op de middelen die beschikbaar zijn voor groot onderhoud en vervangingen. We maken integrale risico-afwegingen, waarbij veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging de maatgevende criteria zijn.  Investeringen in vervangingen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven van de stad krijgen in de planningsafwegingen zo mogelijk een pre. Alle onderdelen in de openbare ruimte kunnen in aanmerking komen voor vitalisering. Zo kan het vitaliseringsbudget de komende jaren ook worden ingezet voor de vernieuwing van o.a. waterobjecten, speelobjecten, bedrijventerreinen en polderwegen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We gaan vanuit diverse invalshoeken werken aan het opwaarderen en vitaliseren van de openbare ruimte. Zo werken we vanuit een wijk- en buurtaanpak om de leefbaarheid en de beleving in de buurten te verbeteren.
  • Bij vervangingen overwegen we alternatieven vanuit het principe “vervangen is geen automatisme” en  levensduur verlengende maatregelen als dat vanuit risico overwegingen aanvaardbaar is.
  • We pakken onderdelen van de infrastructuur aan, om veiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit te verhogen. Projecten in dat licht zijn bijvoorbeeld Orthen, Dorpstraat; Burg Wolterstraat en Gewande; Koornwaardstraat-Rosmalensedijk. Om de veiligheid te borgen, kapitaalvernietiging tegen te gaan en bij te dragen aan de ambities van ‘s-Hertogenbosch, wenden we daarnaast vitaleringsmiddelen aan voor de vervanging van versleten kapitaalgoederen, zoals speeltoestellen, groen en water gerelateerde objecten zoals beschoeiingen.