Kengetallen financiële positie

Op initiatief van de VNG is de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (de commissie Depla) ingesteld. Eén van de adviezen is het verplicht opnemen van een basisset van vijf kengetallen die in samenhang informatie moeten geven over de financiële positie van de gemeente. Doel is dat daarmee het oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting beter kan worden onderbouwd. Daarnaast bieden deze kengetallen de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken.

Voor onze gemeente luiden de kengetallen als volgt:

Jaarverslag

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

50%

60%

58%

59%

63%

66%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

28%

26%

35%

36%

40%

43%

Solvabiliteitsratio

52%

44%

51%

49%

48%

47%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Grondexploitatie

9%

8%

9%

9%

9%

9%

Belastingcapaciteit

83%

83%

80%

80%

80%

80%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.
De netto schuldquote laat een iets stijgende tendens zien als gevolg van het investeringsprogramma.

Uit de relatief lage waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen kan worden afgeleid dat tegenover de aangetrokken leningen uitzettingen staan. De belangrijkste uitzetting is de uitzetting van de verkoopopbrengst van de Essent aandelen in 2009 ter compensatie van het vervallen dividend.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Onze gemeente heeft een gezonde financiële basis. Dat wordt met de uitkomst van deze ratio bevestigd.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
De uitkomst op deze indicator geeft aan dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Uit dit kengetal kan worden afgeleid dat onze gemeente als gevolg van een in de afgelopen jaren behoedzaam gevoerd grondbeleid een goede constante waarde van deze indicator laat zien.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Omdat voor de jaren na 2018 nog geen tarieven bekend zijn voor OZB, riool- en afvalstoffenheffing is de indicator voor de jaren 2019 t/m 2021 gelijk aan de indicator voor 2018.