Confrontatie weerstandsvermogen en risico's

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare, risico dat de gemeente loopt bedraagt in 2018 circa € 75 miljoen (jaarverslag 2016 € 20,2 miljoen, begroting 2017 circa € 19,5 miljoen). De forse stijging ten opzichte van de begroting 2017 wordt veroorzaakt door afgegeven garanties aan OMO ten behoeve van financiering van haar onderwijsgebouwen. Dit is onderdeel van de doordecentralisatie.
Van dit bedrag is € 0,5 miljoen structureel. De meeste risico’s bevinden zich in categorie 1 en 2. De kans dat deze risico’s zich voordoen is klein. Dit in ogenschouw nemend mogen we concluderen dat er sprake is van een zeer beperkte kans dat onze weerstandscapaciteit onvoldoende zal zijn.