Jaarrekening 2016

Begroting 2018

Risico

Aard

Maximum in euro

Kans

Aard

Maximum in euro

Kans

Verklaring mutatie

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Structureel

525.000

3

Structureel

525.000

3

Veiligheidsregio

Structureel

PM

4

Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig.

Positie de Schoonmaak-coöperatie

Incidenteel

300.000

1

Incidenteel

300.000

1

Gewaarborgde geldleningen

Incidenteel

12.443.000

2

Incidenteel

69.732.000

2

Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO

(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen

Incidenteel

PM

2

Incidenteel

PM

2

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

2

Incidenteel

1.300.000

2

BTW risico zorgdienstovereenkomst

Incidenteel

737.300

2

Incidenteel

1.237.300

2

Jaarschijf 2017 toegevoegd

Vennootschapsbelasting

Incidenteel

PM

3

Incidenteel

PM

3

Stadsgewest

Incidenteel

700.000

3

Arbitragezaak aannemer

Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom

Incidenteel

1.800.000

4

Incidenteel

1.800.000

4

Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen

Incidenteel

318.000

2

Alle leningen zijn afgelost

Reserve onderwijshuisvesting

Structureel

2.800.000

3

-

Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen.

Flik Flak

PM

De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk.