Belastingvoorstellen 2018

Uw gemeenteraad stelt de verordeningen vast. Daarin zijn de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen voor het komende jaar opgenomen. Hiertoe wordt een afzonderlijk raadsvoorstel met belastingvoorstellen uitgebracht dat samen met de begroting 2018 wordt behandeld. In dat voorstel wordt uitgebreid ingegaan op de diverse belastingen en heffingen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste voorstellen.

OZB
In het bestuursakkoord is aangegeven dat de woonlasten en de onroerende zaakbelastingen voor de ondernemers niet zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Oftewel, de opbrengst onroerende zaakbelastingen wordt – afgezien van de groei door areaalontwikkeling en de indexering – bevroren.

De nieuw vastgestelde WOZ-waarden voor de heffing OZB 2018 zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2017. Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2018 is uitgegaan van de eerste prognoses van de nieuwe WOZ-waarden. Berekend is een gemiddelde waardestijging voor de woningen van 9%. Deze waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd (verlaging van het tarief met 100/109 = 8,26%). Vervolgens wordt de inflatiecorrectie van 2,86% toegepast. Ten opzichte van 2017 wordt het tarief voor de woningen uiteindelijk verlaagd met 5,65%.

Voor de niet-woningen is een gemiddelde waardestijging berekend van 0,5%. De waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd. Tevens wordt bij de niet-woningen de inflatiecorrectie van 2,86% toegepast. Het tarief voor de niet-woningen is in totaal met 2,35% verhoogd.

In onderhavig voorstel is rekening gehouden met de te honoreren WOZ-bezwaarschriften en vrijstelling woningdelen van niet-woningen. In de stijging van de opbrengst is rekening gehouden met nieuwbouw. Op basis van deze gegevens zijn de OZB-opbrengst en de voorlopige OZB-tarieven 2018 als volgt becijferd:

Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2015 *

Begroting 2016 *

Begroting 2017 *

Begroting 2018 *

a. woningen: eigenaren

0,1002%

0,1022%

0,0996%

0,0956%

0,0902%

b. niet-woningen: eigenaren

0,2586%

0,2698%

0,2819%

0,2901%

0,2969%

c. niet-woningen: gebruikers

0,2071%

0,2161%

0,2258%

0,2323%

0,2378%

Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2015 *

Begroting 2016 *

Begroting 2017 *

Begroting 2018 *

Opbrengst woningen (x € 1.000)

€ 14.452

€ 15.271

€ 15.530

€ 15.765

€ 16.351

Opbrengst niet-woningen (x € 1.000)

€ 20.894

€ 20.814

€ 21.009

€ 21.514

€ 22.220

* vanaf 2015 inclusief Vinkel/Nuland

De tarieven voor 2018 zijn voorlopig becijferd op de tarieven zoals in bovenstaande tabel opgenomen. De WOZ-waardeontwikkeling is geanalyseerd uit de gerealiseerde verkoopcijfers tot voorjaar 2017. De herwaardering voor 2018 start in het derde kwartaal van 2017. Indien de ontwikkeling van de WOZ-waarden afwijkt van bovenstaande waardeontwikkeling, zal in de Raadsvergadering van december een voorstel worden ingediend met gewijzigde tarieven.

Afvalstoffenheffing
Volgens de uitgangspunten voor de begroting 2018 wordt voor de berekening van de afvalstoffenheffing 2018 uitgegaan van 2% rentetoerekening aan betreffende activa.
In de begroting 2018 is het restant effect van de aanbesteding voor de verwerking van het restafval verwerkt, de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt hierdoor. Ook de via de samenwerking met Midwaste verkregen garantie-opbrengst voor oud papier (€ 90,- per ton) is structureel verwerkt waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing wordt verlaagd.
Deze structurele effecten zijn met onderstaande effecten verwerkt in de begroting 2018 waardoor de gemiddelde afvalstoffenheffing € 204,68 wordt, een verlaging t.o.v. begroting 2017 met € 5,55:

  • de indexering voor prijs- en loonkosten;
  • lagere kosten voor verwerking van KCA en gemiddeld minder afval;
  • en een efficiëntere werkwijze in combinatie met de groei van de stad.

De volgende tarieven zijn becijferd:

Gegevens:

Begroting 2014

Begroting 2015*

Begroting 2016*

Begroting 2017*

Begroting 2018*

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing

€ 241,82

€ 226,82

€ 226,82

€ 210,23

€ 204,68

Tarief eenpersoonshuishouden

€ 208,80

€ 194,76

€ 194,76

€ 175,44

€ 173,16

Tarief meerpersoonshuishouden

€ 258,00

€ 242,64

€ 242,64

€ 228,00

€ 221,28

Aantal betalende eenpersoonshuishoudens

21.464

22.336

22.500

23.241

23.968

Aantal betalende meerpersoonshuishoudens

42.024

43.624

43.627

43.973

44.336

Totaal opbrengst (x € 1.000)

€ 15.324

€ 14.935

€ 14.977

€ 14.115

€ 14.036

* vanaf 2015 inclusief Vinkel/Nuland

Voor de kostenonderbouwing van Afvalstoffenheffing wordt verwezen naar het overzicht Kostendekkendheid heffingen bij deze begroting.

Rioolheffing
De kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en overtollig grondwater in het bebouwd gebied kan de gemeente op haar inwoners verhalen middels de rioolheffing.

De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De gemiddelde indexering voor 2018 van de rioolheffing bedraagt 2,20%.

 Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2015 *

Begroting 2016 *

Begroting 2017 *

Begroting 2018 *

Tarief eigenaren (per object)

€ 62,40

€ 62,40

€ 63,25

€ 62,64

€ 64,32

Tarief kleinverbruikers (per object)

€ 46,56

€ 46,56

€ 47,16

€ 62,64

€ 63,72

Aantal aansluitingen

70.288

72.694

73.043

73.884

75.741

* vanaf 2015 inclusief Vinkel/Nuland

Voor de kostenonderbouwing van Rioolheffing wordt verwezen naar het overzicht Kostendekkendheid heffingen.

Leges / Haven- en marktgelden / Grafrechten
Voor de kostenonderbouwing van deze heffingen wordt verwezen naar het overzicht Kostendekkendheid heffingen.

Overige heffingen
De tarieven van de overige belastingen en heffingen zijn verhoogd met 2,86%. Ook in onderstaand overzicht zijn de cijfers vanaf 2015 inclusief Nuland en Vinkel.

Gegevens:

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Hondenbelasting

 - Tarief eerste hond

€ 79,32

€ 79,44

€ 80,52

€ 81,12

€ 83,40  

 - Tarief tweede hond

€ 119,28

€ 119,40

€ 120,96

€ 121,92

€ 125,40

 - Tarief derde en volgende hond

€ 159,24

€ 159,48

€ 161,64

€ 162,96

€ 167,52

 - Tarief kennel

€ 238,80

€ 239,16

€ 242,40

€ 244,32

€ 251,28

Totaal aantal honden (1 januari)

9.290

9.978

10.238

10.404

10.304

Opbrengst (x € 1.000)

€ 799

€ 854

€ 888

€ 914

€ 929

Precariobelasting  

Opbrengst (x € 1.000)

€ 340

€ 366

€ 371

€ 374

€ 385

Toeristenbelasting

Opbrengst (x € 1.000)

€ 420

€ 810

€ 821

€ 828

€ 852

Roerende-zaakbelasting

Opbrengst (x € 1.000)

€ 8

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

Leges Publieke Dienstverlening

Opbrengst (x € 1.000)

€ 2.588

€ 1.475

€ 1.550

€ 1.677

€ 1.700

Parkeerbelastingen

Opbrengst (x € 1.000)

€ 6.119

€ 6.119

€ 6.119

€ 6.196

€ 6.196

Parkeerbelastingen
De parkeerbelasting betreft het heffen van parkeergeld op betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen liggen in de binnenstad en in woongebieden rondom de binnenstad. We zien een stabiele lijn in de inkomsten.
De tariefvoorstellen voor 2018 worden separaat aan de Raad voorgelegd.

Leges Publieke Dienstverlening
De afzet van reisdocumenten en rijbewijzen vertoont een cyclisch patroon door de geldigheidstermijn. Door deze cyclische trend variëren begrote opbrengsten van jaar tot jaar.