Landelijke ontwikkelingen

Taxeren op gebruiksoppervlakte
Sinds 1 juli 2011 is het verplicht om de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te gebruiken voor WOZ-taxaties. Dat gold niet voor het gebruik van de gebruiksoppervlakte. De meeste gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden taxeren de woningen op basis van de bruto inhoud. Ook onze gemeente taxeert op basis van bruto inhoud. Onlangs heeft de Waarderingskamer het besluit genomen dat, met een overgangstermijn van vijf jaar, alle woningen verplicht moeten worden getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte van de BAG. Het besluit van de Waarderingskamer om hier op over te gaan, sluit veel beter aan op de beschikbare openbare gegevens. De marktinformatie die we gebruiken bij het taxeren van woningen is in de meeste gevallen gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de woning. Daarnaast is het in het kader van het stelsel van basisregistraties “eenmalige inwinning meervoudig gebruik van gegevens” een logische stap.
De impact hiervan is voor alle uitvoeringsorganisaties groot. Dit traject zal projectmatig worden aangepast om tijdig te kunnen voldoen aan taxatie op basis van oppervlakten.

Openbaarheid WOZ-waarden
De openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 2016 ingegaan. Die openbaarheid is gekoppeld aan de realisatie van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De gemeente is naar verwachting per 15 september 2017 aangesloten op de LV WOZ. In de periode van
1 oktober 2016 t/m 15 september 2017 zijn de WOZ-waardes via een eigen voorziening op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

Onderschrijding macro-norm

Volgens cijfers van het onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2017 met € 66,7 miljoen, een stijging van 1,69%. De landelijke macronorm voor 2017 is 1,97%. Dat betekent dat de OZB-opbrengst landelijk € 11,2 miljoen minder is gestegen dan zou mogen volgens de macronorm.

Verruiming lokaal belastinggebied
Al sinds de afschaffing van de onroerende zaakbelastingen voor gebruikers van woningen in 2006 is er discussie over de wenselijkheid om het lokale belastinggebied te verruimen. In 2016 is die discussie in Den Haag serieuzer en concreter geworden. Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het lokaal belastinggebied. Verschuiving van Rijks- naar gemeentebelastingen zou op de agenda van het volgende kabinet moeten staan. De gegeven bouwstenen passen bij het streven van de VNG naar meer financiële flexibiliteit voor gemeenten. Ze liggen in lijn met de aanbevelingen die de commissie Financiële ruimte voor gemeenten (commissie Rinnooy Kan) in 2015 deed in het rapport “Bepalen betekent betalen”.
De keuzes hieromtrent worden dus overgelaten aan het volgende kabinet.