Beleidsuitgangspunten

Wij hebben in ons bestuursakkoord 2015-2018 aangegeven te hechten aan een sluitende (meerjaren) begroting om de gezonde financiële basis van onze gemeente te handhaven. Die sluitende begroting wordt gerealiseerd zonder autonome tariefstijging. De woonlasten en de onroerende zaakbelastingen voor de ondernemers zullen niet verhoogd worden anders dan met een inflatiecorrectie. Voor de retributies (gemeentelijke dienstverlening tegen betaling, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges) geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid.

Voor belastingjaar 2018 is in de begroting en de belastingvoorstellen uitgegaan van 2,86% gemiddelde loon- en prijsstijging. Voor de tarieven van de retributies blijft als uitgangspunt gelden dat de tarieven maximaal 100% kostendekkend zijn.

De gemeente voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. De gemeente heeft de keuze om kwijtschelding te verlenen op basis 90, 95 of 100% van de bijstandsnorm. Een hoger percentage leidt tot een ruimere kwijtschelding. Om het kwijtscheldingsbeleid voort te kunnen zetten is in 2018 een bedrag van € 1.345.400 begroot. Hierbij is rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal verzoeken om kwijtschelding, een dalend tarief voor de afvalstoffenheffing en een stijgend tarief voor de rioolheffing.