Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat willen we bereiken?

 • We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet;

 • We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;

 • We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet
bron: Managementinformatie WXL
0300
Mensen die parttime werken met aanvullend een uitkering op basis van de BUIG
bron: Managementinformatie WXL
12,8%14,0%
Participatie, mensen met een uitkering die niet kunnen werken
bron: Managementinformatie WXL
0,0%25,0%

Wat gaan we hier voor doen?

 • Mensen met een WW-uitkering van 6 maanden of langer die op het eind van hun WW periode zitten en in de Participatiewet terecht dreigen te komen worden in samenwerking met het UWV actief begeleid. In deze periode begeleiden wij ze bij het zoeken naar een baan en maken wij ze bewust van wat het aanvragen van een Participatiewet-uitkering betekent (indicator: 50% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de Participatiewet).

 • Bij mensen die zich melden voor een uitkering, en een verhoogd risicoprofiel hebben doen wij een grondig onderzoek naar het recht op bijstand (indicator: 45% stroomt in de uitkering t.o.v. het aantal aanmeldingen).

 • Jongeren uit de doelgroep Vso/Pro pakken we actief op zodat zij niet instromen in de uitkering (indicator: 70 jongeren uit doelgroep Vso/Pro bemiddelen naar werk).

 • Door gerichte ondersteuning stromen mensen uit de uitkering (indicator: 28% van het uitkeringenbestand stroomt uit de uitkering).

 • Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet:

  • Nieuw beschut gemiddeld 60 fte in 2018

  • Met loonkostensubsidie gemiddeld 223 fte in 2018

 • Bij een gegrond vermoeden van misbruik van het recht op uitkering voeren wij een fraudeonderzoek uit (indicator: 35% van de uitgevoerde fraudeonderzoeken leidt tot een beëindiging of aanpassing van de uitkering).

 • Vanuit het regionale werkbedrijf werken 16 gemeenten, 3 SW-bedrijven, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk (indicator: 1.209 in de marktsector en 535 mensen bij de overheid aan het werk via baanafspraak / garantiebaan. Totaal 1.744 banen, gerekend vanaf 2015).

 • Wij brengen onze inwoners naar werk als het werk niet naar hen toe komt.

 • We ondersteunen en adviseren ondernemers (incl. ZZP-ers) die tijdelijk in de financiële problemen zitten met een uitkering of bedrijfskapitaal. Daarnaast verwijzen we naar andere adviseurs, bijvoorbeeld schuldhulpverleners of coaches (indicator: 75% van de ondernemers die een financiële ondersteuning hebben gekregen vraagt binnen 1 jaar na toekenning geen uitkering P-wet aan).

 • We stimuleren uitkeringsgerechtigden in parttime ondernemerschap (indicator: 196 uitkeringsgerechtigden worden ondersteunt in het kader van parttime ondernemerschap).

 • Voor mensen die nog niet kunnen werken organiseren wij werkervaringsplaatsen. Op deze werkervaringsplaatsen wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van de uitkeringsgerechtigde. Een werkervaringsplaats wordt ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen (indicator: 150 beschikbare werkervaringsplaatsen over een periode van 3 maanden).

 • Ter bevordering van de arbeidsparticipatie en het versnellen van uitkeringsonafhankelijkheid of voorkomen uitkeringsonafhankelijkheid begeleiden we statushouders in een intensief traject (Indicator: 50% van statushouders die aan ’s-Hertogenbosch zijn gekoppeld hebben een plan van aanpak voor re-integratie, zelfs voordat huisvesting definitief geregeld is).

 • Tijdens re-integratietrajecten bieden wij taalondersteuning op de werkvloer aan laagtaalvaardigen (indicator: 50 mensen stromen uit de uitkering vanuit dit project).

 • Voor mensen die (nog) niet kunnen werken organiseren wij arbeidsmatige dagbesteding. Dit zijn gestructureerde activiteiten die een stabiliserend effect hebben op het dagelijks leven en bijdragen aan het voorkomen van isolement en terugval (indicator: 100 plekken in 2018).

 • Mensen die een arbeidsbeperking hebben, maar geen recht hebben op een uitkering bij ons ondersteunen we bij het re-integreren naar werk (indicator: we ondersteunen 150 personen).