Het bieden van ruimte voor economische activiteiten

Wat willen we bereiken?

We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te (doen) realiseren, zoals bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Uitgifte van kantoor- en bedrijfskavels is mede afhankelijk van de doorwerking van economische situatie op de investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. De markt trekt licht aan. Onze bedrijventerreinpropositie is aantrekkelijk en marktconform voor bedrijven. We acquireren actief. Herstructurering van bedrijventerreinen houdt prioriteit. Overaanbod en leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte is ongewenst en wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie van functie.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Hectare terstond door gemeente uitgeefbaar bedrijventerrein (netto)
bron: EZ
41,3 haMinimaal 20 ha op voorraad (groot en kleinschalig)
Aantal ha. geherstructureerde bedrijventerreinen
bron: EZ
16 ha15 ha
Aantal werkzame personen per hectare op bedrijventerreinen (netto)
bron: EZ/O&S
4850

Wat gaan we hier voor doen?

 • Prioriteit heeft herontwikkelen van het voormalige GRASSO-kantoorgebouw tot centrum voor innovatieve ICT-bedrijven, inclusief ontmoetingsfaciliteiten en evenementenprogramma.

 • Opstellen Kantorennota 2018 – 2025.

 • Implementatie Afsprakenkader Bedrijventerreinen Noordoost-Brabant. Resultaat: 1-loket functie regionale intake, regionaal P&A-beleid grootschalige logistiek, groei uitgifte bedrijventerreinen, monitoring leegstand bedrijfshuisvesting.

 • Voor de uitgifte van bedrijventerreinen wordt actieve acquisitie richting bedrijven gepleegd zoals hiervoor omschreven. We verwachten in 2018 te kunnen komen tot uitgifte op meerdere bedrijventerreinen zoals De Terp, De Groote Vliet, Rietvelden, Empel-Maasakkers, Empel-Zuid, Rosmalense Plas en mogelijk De Brand.

 • De Brand 2e fase bouwrijp maken en De Brand 1e fase één project realiseren en een studie naar herinrichting openbare ruimte starten i.s.m. Ondernemersvereniging De Brand.

 • We continueren de transformatie van niet-marktconforme kantoorgebouwen naar andere functies: doelstelling: 10.000m² per jaar (Goudsbloemvallei, Hervensebaan 2e fase, Soetelieve Noord).

 • Herstructurering Rietvelden. Er zijn enkele kandidaat gebruikers/kopers waar de gemeente mee in overleg is.

 • Uitgangspunten formuleren voor de herontwikkeling van de Spoorzône-Noord.

 • We faciliteren en begeleiden de vraag van bedrijven in de bestaande markt van kantoor- en bedrijfshuisvesting (accountmanagement).

 • Verduurzaming van de bestaande bedrijventerreinen door implementatie van het Meerjarig Beleidsplan Openbare Ruimte en van acties gericht op bedrijven en bedrijventerreinen uit het Programma Klimaatneutraal 2016 – 2020.

 • Upgrading De Herven -(verbeteren openbare ruimte, infrastructuur, imago en uitstraling); upgrading Woonboulevard 2e fase, Australiëlaan en Balkweg voortzetten en in samenwerking met vastgoedeigenaren en de ondernemersvereniging panden upgraden.