Versterken van de economische structuur

Wat willen we bereiken?

Om de economische structuur in onze gemeente te versterken willen wij nadrukkelijker sterke en moderne clusters als financiële en zakelijke dienstverlening (waaronder ICT, AgroFood, Health, Bouw en Binnenstad) ontwikkelen en profileren.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Aandeel kennisintensieve bedrijven
bron: Vestigingenregister
16% van de werkgelegenheid18%
Aandeel food&health
bron: vestigingenregister
20% van de werkgelegenheid22%
Aantal Nederlandse toeristische bezoeken
bron: Continu Vakantie Onderzoek
8e positie Nederlandse stedenPositie in top 10 Nederlandse steden

Wat gaan we hier voor doen?

 • Prioriteit heeft actieve inzet voor de Jheronimus Academy of Data Science (JADS, Graduate School). We versterken de ICT community en het ecosysteem van bedrijven en instellingen rondom de JADS. We ondersteunen initiatieven die het gebruik van data science door het Bossche MKB stimuleren.
  We versterken de ICT Community en het ecosysteem van innovatie-bevorderende faciliteiten voor bedrijven en instellingen rondom de JADS.

 • Het aantrekken en vasthouden van innovatieve, veelbelovende jonge ondernemers en bedrijven, om nieuwe banen naar de stad te trekken door versterking van de clustervorming rond economische speerpunten AgriFood/ Grow Campus, JADS / ICT, Bouw / SPARK, Logistiek / Logistics House

 • Uitvoering haalbaarheidsonderzoek realisatie SPARK XXL Lab. Dit lab omvat een groep van specifieke machines en voorzieningen die voor een individueel MKB bedrijf zelf niet te realiseren is. Door de samenkomst van mensen en ideeën vormt dit lab een ideale basis om innovatie in de bouw concreet vorm te geven.

 • Versterking activiteiten door en vanuit het Bosch Energie Collectief (BEC)

 • We blijven, samen met onderwijs en bedrijfsleven, investeren in De Jamfabriek, hoogwaardig centrum voor innovatieve starters in ICT en/of AgriFood.

 • Continuering van de actieve ondersteuning van de BIM, gericht op realisatie van hun Meerjarig beleids- en actieplan 2016 - 2020.

 • We blijven een trekkersrol vervullen in de regionaal-economische samenwerking AgriFood Capital, gericht op de totstandkoming van innovatieprojecten, de komst van nieuwe bedrijven naar de regio, regio-promotie. We faciliteren de GROW Campus.

 • Wij faciliteren nieuwe MBO- en HBO- opleidingen, die een versterkend effect hebben op de economische structuur in onze stad.

 • We blijven Ondernemerslift-Plus faciliteren, het ondersteuningsprogramma voor innovatieve startende bedrijven in Noordoost Brabant.

 • We zien toe op een goed fondsmanagement van het Economisch Investeringsfonds ’s-Hertogenbosch. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van alternatieve c.q. innovatieve financieringsvormen, o.a. crowdfunding en Kredietunie Brabant.

 • Brabanthallen/1931: implementatie toekomstvisie, sluiten van een nieuwe langjarige overeenkomst met exploitant.

 • Waar mogelijk wordt met eigenaren en gebruikers gestreefd naar optimalisatie van de winkelcentra in de woonwijken. Voor meerdere centra worden plannen gemaakt voor herstructurering, renovatie en/of uitbreiding dan wel worden deze uitgevoerd. Zoals: uitvoering geven aan actualisering detailhandelsbeleid westelijk stadsdeel (Helftheuvelpassage, Kooikersweg, Boschmeerplein/Oude Vlijmenseweg).

 • Wij houden vast aan de ambitie om tot de top 10 van Nederlandse binnensteden te blijven behoren. Naast de kleinschalige couleur lokale in het dwaalgebied en de aanloopstraten is het accommoderen van (inter-)nationale retailers van belang, evenals het stimuleren van nieuwe winkel- en horecaconcepten die het belevingselement voor de bezoekers versterken (mengvormen). Waar mogelijk faciliteren wij de herinvulling van leegstaande winkelpanden.

 • Vorm geven van een nieuw Actieplan Binnenstad, ingebed in een op te stellen compacte binnenstadsvisie.

 • Op nieuwe leest schoeien van organisaties die gericht zijn op goed functioneren van de binnenstad (waar onder. Centrummanagement, Bezoekersmanagement); dit mede in relatie tot het gezamenlijk vermarkten van de binnenstad.

 • Stimuleren van hotelvestiging, met name kleinschalige en onderscheidende initiatieven.

 • Met het in ontwikkeling zijnde toeristisch-recreatief actieplan gaan we thema’s en projecten als cultureel erfgoed (Europees jaar van het cultureel erfgoed), waterrecreatie (waterverbindingen met de regio, waterweek), natuurbeleving (de Groene Delta / routestructuren), cultuur, gastvrijheid / food (We are Food) en toerisme meer met elkaar verbinden om meer efficiëntie en output te behalen.

 • De verbinding van de stad met de omliggende regio is een centrale pijler in het toeristisch-recreatief actieplan en zal op project niveau verder worden uitgewerkt.

 • Het themajaar We are Food staat in 2018 centraal in de toeristische marketing van de stad. Daarbij gaat het om vrijetijdstoerisme (leisure) doormiddel van een publieksprogramma en een marketingcampagne. De verbinding met het zakelijke toerisme wordt gemaakt vanuit het economisch speerpunt Agrifood.

 • Verder versterken van het toeristische imago van de stad met als kernwaarden gastvrijheid/ food, cultuur & cultuurhistorie, shoppen en met als uitgangspunt het DNA van ’s-Hertogenbosch gericht op de bezoeker van de stad. Dit door middel van marketingcampagnes.

 • Voortzetting van een professionele werkwijze rondom strategische allianties met onder andere het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Visit Brabant, de Efteling etc. Borging van contacten met diverse touroperators, marketingorganisaties en anderen, zowel nationaal als internationaal.

 • Zakelijk toerisme / Convention Bureau Brabant: Het CBB zal in 2018 volledig geïntegreerd worden in de provinciale marketingorganisatie Visit Brabant. Met Meet Brabant wordt ingezet op de vermarketing van Brabant en met name de steden ’s-Hertogenbosch en Eindhoven als top destinatie voor congressen en meetings. De 4 economische speerpunten zijn daarbij voor ‘s-Hertogenbosch het uitgangspunt. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven in de betreffende sectoren in het zakelijk toerisme.

 • Bevorderen van meerdaags verblijf door onder andere ook andere vormen van verblijfsrecreatie te stimuleren in de stad zoals camperplaatsen en (stads)campings.

 • Integrale uitwerking van de herijkte citymarketingstrategie (begin 2017 vastgesteld door uw Raad) heeft uiteraard ook betrekking op het evenementenbeleid. Doel van de evenementen blijft onverminderd om meer bezoekers naar de stad te trekken, met een langere verblijfsduur teneinde meer bestedingen te genereren.

 • Bij toekenning van subsidies voor evenementen blijft het criterium dan ook gehanteerd in hoeverre een evenement inzetbaar is binnen de nieuwe citymarketingstrategie én in staat is om landelijke exposure te genereren voor onze stad. Een aantal criteria is vastgesteld waaraan evenementenorganisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie uit het reguliere evenementenbudget; deze zijn in februari 2017 openbaar gemaakt middels een raadsinformatiebrief. Door de gesubsidieerde evenementen-organisaties moet opgave worden gedaan van bereikte uitingen in landelijke publiciteit, waar mogelijk opgave van aantallen bezoekers en inzicht in bestedingen door de bezoekers van het betreffende evenement (SMART meten en verantwoorden).

 • Ook de aanbevelingen en adviezen voortvloeiend uit de Nota Herijking Citymarketing zullen worden betrokken bij de uitwerking van het evenementenbeleid in 2018.

 • Met aandacht voor de vier economische speerpunten zal vanuit het evenementenbeleid worden bijgedragen, respectievelijk worden geanticipeerd op een aantal nieuwe evenementen die momenteel in voorbereiding zijn:

  • Met onze ambities als European Region of Gastronomy zal volgend jaar budget worden gereserveerd voor de organisatie van We Are Food. Met name voor het publieksdeel zullen wij de vele evenementen in de maand september activeren voor een gezamenlijk ‘highlight’ in dit programma.

  • Op dit moment van schrijven heeft onze stad zich tevens kandidaat gesteld voor de organisatie van de Champions Trophy in juni 2018 bij Hockeyclub Den Bosch en het EK Veldrijden in het najaar van 2018 in Rosmalen; mogelijk zal hier vanuit citymarketing en evenementenbeleid inhoudelijk en financieel ook betrokkenheid bij worden gevraagd.

  • Onderzocht zal worden in hoeverre een innovatief nieuw festival invulling kan gaan geven aan ons profiel als studentenstad, met name op het gebied van ICT en Big Data.

  • Als voortzetting op eerste aanzetten tot een actieve evenementen-programmering in onze spoorzone (HBO Intro in het Paleiskwartier, VERS op de Tramkade) zal volgend jaar in samenwerking met de B5-partners, Brabant C en VisitBrabant verdere invulling worden gegeven aan een gezamenlijk programma en – daaruit voortkomend – landelijke publiciteit.

 • Door het oprichten van een Evenementenloket, waarin de interne en externe partijen rond evenementen samenwerken, zijn de processen m.b.t. vergunningaanvraag en facilitering vereenvoudigd. Er is een goede samenwerking met evenementenorganisaties, waarbij we gezamenlijk zoeken naar verbetermaatregelen. In 2018 zetten we in op het verder stimuleren en ondersteunen van gezamenlijke inhuur/inkoop (kostenbesparing) en verduurzaming van evenementen.