Versterken van het vestigingsklimaat

Wat willen we bereiken?

We streven naar versterking van het ondernemingsklimaat.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Groei aantal arbeidsplaatsen (Bron O&S: In 2015 toename met 500 arbeidsplaatsen en met Nuland erbij 2.500)
bron: LISA
In periode 2009-2014: -0,69%1% groei per jaar
Acquisitie bedrijven, instellingen, opleidingen
bron: EZ
412 per jaar
Positie ranglijst economisch best presterende gemeenten
bron: bureau Louter
4Top 10

Wat gaan we hier voor doen?

 • Prioriteit heeft opstellen Economisch Actieplan 2018 - 2025. Binnen het kader van dit actieplan ondersteunen we innovatieve economische projecten van bedrijven.

 • Intensiveren van contacten en samenwerking met gevestigd bedrijfsleven (individuele bedrijven, ondernemersverenigingen) met focus op verdere optimalisering van de dienstverlening en communicatie.

 • Ondersteunen van jonge startende ondernemers en Zzp-ers onder meer door het ontwikkelen en promoten van: een gedifferentieerd financieringsinstrumentarium, van innovatieplatforms Jheronimus Academy of Data Science (JADS) / SPARK / Grow Campus in samenwerking met kennisinstellingen, bieden van passende huisvesting.

 • Verbetering MKB advisering door het doelgroep gericht profileren van bestaand instrumentarium als NV BIM, Ondernemerslift Plus, de JAM Fabriek, de campussen, het ontwikkeld financieel instrumentarium.

 • Optimalisatie reclametaakstelling met betrekking tot inkomsten, kwaliteit, kwantiteit

 • Prioriteit heeft actieve acquisitie van bedrijven met als doelstelling bevorderen van werkgelegenheid en uitgifte van bedrijventerreinen. Bij uitgifte van bedrijventerreinen wordt de markt gevolgd, dat betekent grote inzet op de doelgroep Logistiek.
  Deze sector is van groot belang voor de uitgifte van onder meer Heesch-West. Daarbij werken we in AgriFoodCapital-verband samen met de Vijfsterrenlogistiek.

 • Prioriteit heeft SPARK, alsmede JADS, de AgriFood en GROW campus; deze zijn binnen de doelgroep Bedrijven wat betreft citymarketing troefkaart van de stad, in te zetten bij de acquisitie van bedrijven en instellingen. Dit versterkt onze propositie naar productiebedrijven.

 • Actief onderhouden van contacten met de NV BOM, gericht op acquisitie van buitenlandse bedrijven.

 • Met de regio onder de vlag van Stichting Vijfsterren Logistiek uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Vijfsterrenlogistiek 2016, inclusief crossovers naar andere sectoren. Dit behelst onder meer het profileren en promoten van het Logistics House in Oss, het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen logistieke bedrijven, gericht op het ontwikkelen van nieuwe business en de regio Noordoost Brabant profileren als vestigingsplaats voor logistieke en aanverwante bedrijven c.q. als logistieke hotspot.

 • Binnen de Vijfsterrenlogistiek zal het regioprofileringsteam een acquisitieplan opstellen voor promotie en acquisitie van de logistieke sector in de regio.

 • In samenwerking met gemeente Oss een plan van aanpak promotie en acquisitie Heesch-West opstellen

 • In verder de markt zetten van onze nieuwe website www.ondernemenindenbosch.nl in
  combinatie met ondersteunend promotie- en presentatiemateriaal.

  • Realiseren marketing campagnes met o.a. focus op groeiende bedrijven (Open voor pioniers) en specifieke segmenten van ICT sector.

  • Organiseren evenementen voor ICT sector en uitgeven nieuwsbrief ICT community.

 • Periodiek uitbrengen van een digitale economische nieuwsbrief

 • Versterking economische profilering ’s-Hertogenbosch. Resultaat: Uitbreiding inzet online marketing

 • De vastgestelde Herijking Citymarketing structureel, pragmatisch en integraal uitwerken door middel van een werkplan.

 • Vanuit een ‘parapluvisie’ op de marketing van de stad onderscheiden we verschillende doelgroepen: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Studenten. Wij willen regie voeren op de aanpak van die doelgroepen. We willen dat samen doen met betrokken externe partijen in de stad zoals de horeca, musea, Kring Vrienden en JBAC, maar ook met bedrijven en toonaangevende instellingen zoals de Jheronimus Academy of Datascience en AgriFoodCapital en de campussen, waarbij we streven naar het maximaal profiteren en stimuleren van elkaars inspanningen op het gebied van promotie en positionering van de stad.

 • Doel is het trekken van meer bezoekers, meer meerdaagse bezoeken met hogere uitgaven, meer innovatieve bedrijven met potentieel veel werkgelegenheid. Daarnaast willen wij een aantrekkelijke stad zijn voor bestaande en nieuwe bewoners en de ontwikkeling inzetten van onderwijsstad naar studentenstad.

 • Voor de bezoekersmarkt willen wij een eigentijds aanbod realiseren op het gebied van cultuur, horeca, winkels, sport en evenementen, gecombineerd met de cultuurhistorische waarden van de stad.

 • Het merk en icoon ‘Jeroen Bosch’ heeft zijn waarde bewezen en zullen wij gericht inzetten in met name de bezoekersmarkt.

 • Als vervolg op het Jeroen Bosch jaar ontwikkelen wij een ‘legacy Jeroen Bosch’ die de schilder na 2016 blijvend verbindt aan de stad.

 • Behalve eigen middelen zullen wij ons inspannen om ook middelen van derden te genereren voor de promotie van de stad. Daarnaast willen wij kijken naar nieuwe verdienmodellen.

 • Definitief instellen van een Strategisch Beraad binnen de doelgroep Bezoekers met daaronder een meer praktische, op uitvoering gerichte, laag die ook verband houdt met Binnenstad.

 • Start van een kleine marketingclub om nu geen pas op de plaats te maken, maar door te gaan op de ingeslagen weg. Doelen zijn vooral gericht op het borgen van de winst van het Jeroen Bosch jaar, geboekte resultaten vasthouden, stilstand = achteruitgang. Deze club wordt t.z.t. geïntegreerd in de definitieve situatie.

 • Op basis van de Herijking Citymarketing het ‘DNA’ van de stad concretiseren voor de B van Bezoekers inclusief een duidelijke strategie met nader uitgewerkte doelgroepen en doelstellingen.

 • Parallel aan dit traject doorlopen wij een proces om te komen tot die krachtige marketingorganisatie voor de stad -> Visit ‘s-Hertogenbosch.

 • Een inventarisatie van huidige communicatie inclusief doelen, kansen, mogelijkheden, vertrekpunten, uitdagingen etc.

 • Realisatie van een website gericht op de doelgroep Bewoners (conform bezoekdenbosch.nl en ondernemenindenbosch.nl).

 • Daarnaast is er vooral aandacht voor het doel bewoners meer te verbinden aan de stad, onder andere door middel van enkele evenementen.

 • Voor de bedrijvenmarkt richten wij ons specifiek op de economische speerpunten van de stad waarbij datacity de verbindende factor zal zijn.

 • Op basis van de uitgangspunten in het Economisch Actieplan kan dan een strategie worden ontwikkeld voor de langere termijn.

 • Vooruitlopend op de uitkomsten van het Economisch Actieplan is gekozen om ’s-Hertogenbosch te positioneren op enkele specifieke onderwerpen waarop we:
  a. Een positie hebben opgebouwd;
  b. Een positie willen opbouwen.
  Zie onder het kopje promotie / acquisitie.

 • Uitwerking van het programmaplan voor de doelgroep Studenten waarbij de ambitie is: ’s-Hertogenbosch ontwikkelt zich van onderwijsstad naar studentenstad.

 • Het uitvoeringsprogramma is een mix van lange termijn ambities en quick wins.

 • Intensivering Samenwerking Weener XL, gericht op het ontwikkelen en promoten van: arbeidsmarktprojecten en proactief gevestigde bedrijven en nieuwkomers attenderen op het arbeidsaanbod bij Weener XL.

 • We ondersteunen dienstverlening Weener XL door het faciliteren van contacten met bedrijfsleven. Samenwerking in ICT-sector heeft geleid tot ICT-arbeidsmarktconvenant. De basisafspraak is dat bedrijven kandidaten Weener plaatsen of helpen in hun activering naar de arbeidsmarkt met bijvoorbeeld training of stage. Daarnaast wordt er met bedrijven een opleiding repair technician gestart. De opleiding kwalificeert werkzoekenden voor functie bij Bossche ICT bedrijven.