Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen

Wat willen we bereiken?

Met het voor meer mensen toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van inwoners met hun stad bevorderd. Deze betrokkenheid is bijvoorbeeld ook van belang voor het functioneren van vrijwilligerswerk, het bevorderen van sociale samenhang of hoe we omgaan met de openbare ruimte.
Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze stad interessanter voor (meerdaags) toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Het realiseren van een ErfgoedWerkplaats in het Groot Tuighuis als gemeentelijke informatie-, presentatie-, expositie- onderzoeks-, en inspiratieomgeving. Alle erfgoeddisciplines (inclusief stadsarchief) en (circa 100) vrijwilligers werken hier op één centrale plek integraal samen. Realisatie eind 2018.

  • De zes Heemkundekringen in onze gemeente faciliteren en betrekken bij het uitdragen van de historie in hun gebied. We doen dit door de kringen digitaal aan te haken aan de erfgoedwebsite, het bevorderen van onderlinge samenwerking, afstemmen van agenda’s en het bieden van hulp en expertise vanuit onze gemeentelijke expertise.

  • Particuliere (cultuur-)historische werkgroepen (inmiddels al zes) in de gelegenheid stellen om intensiever gebruik te maken van de ter beschikking zijnde bronnen, kennis en kunde van de gemeente

  • Met onze nieuwe Erfgoedwebsite (2017) kunnen we archeologisch, bouwhistorisch en archiefonderzoek zeer breed toegankelijk maken. Hierbij maken we steeds meer gebruik van laagdrempelige digitale technieken zoals 3D en Virtual Reality. Het gebruik van sociale media voor historische informatie en evenementen wordt wegens groot succes verder geïntensiveerd

  • Inschakelen van het publiek bij de digitalisering van bronnen via ‘crowdsourcing’.

  • Samen met de ‘liniegemeenten’ en de Stichting de Groene Vesting leggen we naast een toeristische fietsroute (gerealiseerd in 2017) een wandelroute (2018) aan. Hierbij haken we tevens aan op de Lange Afstands Wandelpaden (LAW) van het provinciaal programma de Zuiderwaterlinie

  • De pilot die in 2015 in Rosmalen werd gehouden om historie op het niveau van wijkbewoners te benaderden, krijgt in 2018 een aangepast vervolg in minimaal twee andere wijken in de stad