Goede afvalzorg

Wat willen we bereiken?

Onze dienstverlening ten aanzien van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen baseren op de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegen een marktconforme prijs / kwaliteitsverhouding.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Terugdringen hoeveelheid restafval
bron: Afvalstoffendienst
100%70%
Verlagen afvalstoffenheffing
bron: Afvalstoffendienst
100%85%
Klanttevredenheid
bron: Afvalstoffendienst
7,28,0

Wat gaan we hier voor doen?

  • Begin 2017 heeft de raad het voorstel herijking Afvalstoffenplan 2015-2018 vastgesteld. Hiermee heeft de raad ingestemd om in 2020 op 100 kilogram restafval per inwoner uit te komen. Als oplossingsrichting is gekozen voor “burgers en bestuur zijn samen aan zet”, een nieuwe combinatie van bronscheiding en nascheiding. We willen dit in 2018 en 2019 verder uitwerken

  • In 2016 is door Vijf van de Meierij het manifest “Energiek met Afval” ondertekend. Dat moet leiden tot vijf concrete actiepunten: terugbrengen hoeveelheid afval, gebruik maken van elkaars voorzieningen, creëren van werkgelegenheid, lagere kosten en meer eenduidige communicatie

  • De voorlichtingscampagne “onterecht in de bak” wordt doorgezet en uitgebreid met campagne onterecht naast de bak, waarbij we bij bewoners bewustwording over afval scheiden willen vergroten

  • We willen de klanttevredenheid verhogen. Het in 2016 opgestarte organisatie ontwikkeltraject (werktitel: De burger dat ben ik) zetten we door met als doel tot een set van concrete werkafspraken (service en bejegening) te komen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere dienstverlening