Burgers naar vermogen vrijwaren van risico’s

Wat willen we bereiken?

De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners, werkenden, bezoekers, passanten e.d.. Als uitgangspunt qua aanvaarding van het risiconiveau en het nemen van maatregelen geldt het uitvoeringskader Externe Veiligheid (2010).

Wat gaan we hier voor doen?

  • Veiligheid van risicobedrijven wordt up to date gehouden, via controle en handhaving en actualiseren van voorschriften

  • Voor de meest kwetsbare gebieden rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen is via risicocommunicatie het aspect van gevaarzetting en mogelijkheden voor vluchten en bereddering uitgelegd

  • Veiligheid van het transport over de rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen en spoorwegen wordt “gescand”. Bij betreffende instanties m.n. het Rijk wordt zo nodig aangedrongen op handhaving conform het vastgesteld Basisnet 2015

  • Afweging van risico’s van m.n. (verzwaring van) transportroutes in relatie tot de bestaande stad en bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de richting van het Rijk wordt ingezet op een afgewogen beleid m.b.t. de spoorzone als gevolg van de herroutering van goederen over ’s-Hertogenbosch. Begin 2018 zal het ontwerp-Tracébesluit met betrekking tot deze herroutering aan de orde zijn

  • Lacunes in de beheersbaarheid van het transport over het spoor zullen (bluswatercapaciteit, bereikbaarheid, vluchten) bij de herroutering worden bezien

  • Optimaliseren van de risicocommunicatiemiddelen, waaronder de actualiteit van de provinciale risicokaart, opnemen risicokaart in eigen GIS-systeem, de dekking via alarmering, risicocommunicatie voor specifieke gebieden (spoorzone) en specifieke bedrijven. Te beginnen in het Paleiskwartier

  • Verdere samenwerking op gebied van externe veiligheid met de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio (hulpdiensten zoals Brandweer)

  • In overleg met het Rijk wordt plan van verkabeling (ondergronds brengen) en uitkoop van panden rondom de hoogspanningslijnen verder bezien