Beperken geluidshinder

Wat willen we bereiken?

Doelstelling van het gemeentelijke geluidbeleid is het beheersen van een acceptabel geluidsniveau in de leefomgeving van zowel weg- en railverkeer, als van bedrijvigheid, horeca en evenementen. Ons principe is dat het totaal aantal gehinderden niet toeneemt.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer wordt gemonitord in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai. In het op te stellen actieplan 2018 (gebaseerd op de geluidbelastingkaarten 2017) wordt aangegeven of en wat voor maatregelen noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken

  • In een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling sturen op minimale geluidbelasting

  • Sanering (verbeteren van de woonkwaliteit) van woningen die hiervoor vanuit rijkswege in aanmerking komen doorgang laten vinden.

  • Normering en naleving van geluidsaspect bij het groeiend aantal evenementen blijft noodzakelijk om de juiste balans tussen plezier en hinder te waarborgen.