Bodem en ondergrond

Wat willen we bereiken?

De ruimtelijke ontwikkeling is leidend voor aanpak en tempo van bodemsanering. Daarnaast geldt voor een beperkt aantal locaties/gebieden dat er sprake is van verontreiniging, met name van het grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder directe samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen. Het duurzaam gebruik van de ondergrond willen we bevorderen voor onder andere bodemenergie, waterberging en ondergrondse infrastructuur.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Saneren (ontwikkel)locaties
bron: Milieu
1410

Wat gaan we hier voor doen?

  • Voorbereiden en uitvoeren van (meerjarige) sanering van gemeentelijke projecten

  • Stimuleren van onderzoek en zo nodig de aanpak van verontreiniging bij bestaande bedrijven

  • Adequaat toezicht op lopende saneringen zowel van gemeente als van derden (totaal geraamd 2018: 20)

  • Stimuleren van duurzaam gebruik van de ondergrond i.v.m. ondergronds bouwen, energieopslag/onttrekking al dan niet in combinatie met langdurige grondwatersaneringen, kabels en leidingen etc.

  • Strikte handhaving van de grondstromen en toepassingen van (licht) verontreinigde grond