Verbeteren luchtkwaliteit

Wat willen we bereiken?

De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug, fors verbeterd. We moeten echter wel blijvend onder de Europese normen voor luchtkwaliteit blijven.
Verkeer en vervoer is lokaal gezien de belangrijkste bron van luchtverontreiniging en levert ook 30% van de CO2 uitstoot van de stad (exclusief Rijkwegen). Maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit bieden dan ook veel kansen op het gebied van klimaatbeleid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De snelle ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden bieden dan ook grote kansen.

Onze doelstellingen zijn:

  • Blijvend voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit;

  • Daar waar burgers worden blootgesteld streven naar zo laag mogelijke concentraties;

  • De behoefte aan openbare oplaadplaatsen voor elektrische auto’s neemt nog toe tussen 2018 en 2020. Naast uitbreiding tot enkele honderden laadpalen betekent dat ook meer innovatieve, goedkopere en integrale oplossingen nodig zijn. De landelijke doelstelling is erop gericht om in 2035 alle voertuigen elektrisch aan te drijven.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Aantal parkeerplaatsen met openbare laadinfrastructuur
bron: Afdeling Milieu
150400

Wat gaan we hier voor doen?

  • Innovatie en uitbreiding laadinfrastructuur elektrisch rijden

  • Verdere uitrol elektrisch busvervoer

  • Maatwerk bij ontwikkelingen in relatief hoogbelaste situaties nabij hoofdinfrastructuur. Zeker in geval van gevoelige functies

  • In geval van extra gevoelige functies zoals scholen zo veel mogelijk toepassen van zonering i.c. afstand al dan niet in combinatie met technische maatregelen