Een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem

Wat willen we bereiken?

Een veilig en klimaatbestendig watersysteem met een robuust beheer en met mooi en beleefbaar oppervlaktewater en gezond drinkwater.

Wat gaan we hier voor doen?

 • Het waterbewustzijn in ’s-Hertogenbosch vergroten. Met een langdurige campagne maken we particulieren, bedrijven en woningbouwverenigingen bekend met de toename van hevige neerslag en de gevolgen van het grootschalig verharden van tuinen en terreinen. Met een positieve benadering van vergroening, o.a. door groene daken en (onderhoudsarme) groene tuinen, wordt verharding afgekoppeld en het leefklimaat in de stad verbeterd.

 • Het voortzetten van de bestaande subsidieregeling Groene daken.

 • Het geactualiseerde hemelwaterbeleid (onderdeel van het waterplan 2016) uitvoeren bij nieuwbouw en renovatie via het bestemmingsplan.

 • Opstellen verordening hemelwater (en/of verankering in Omgevingsplan).

 • Samenwerken aan de waterveiligheid van de Maas in het kader van het Deltaprogramma Rivieren. Conform de afspraken die gemaakt zijn met de minister van Infrastructuur en Milieu tijdens het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

 • Met het waterschap het draaiboek inzet hoogwaterbergingsgebieden doornemen.

 • Uitvoering projecten uit de Verkenning op het Aa-dal die met de partners Veghel, Bernheze en waterschap Aa en Maas in 2016 zijn opgesteld.

 • Noodzakelijke vervangingen van oeverbeschoeiingen benutten voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers, volgens het Oeverplan (2013). Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Aa en Maas.

 • Op basis van modelstudie verkennen van maatregelen voor de waterlopen in Noord en Maaspoort.

 • Vertegenwoordiging en borging van de (gemeentelijke) waterbelangen in projecten, overlegstructuren, beleid en regelgeving op alle relevante niveaus.

 • In herontwikkelingsplannen, herinrichting van de openbare ruimte en renovatie van wegen gaan we het aandeel verhardoppervlak terugdringen.

 • Wij koppelen het hemelwater af bij projecten waar dit doelmatig is. Wij voeren dit gezamenlijk uit met andere projecten uit het Vitaliseringsplan. Projecten in 2018 zijn o.a. Dorpsstraat – Burg. Woltersstraat, Maijweg fase 2, Kooikersweg West.

 • Wij stimuleren bewoners om tegelijk met rioleringsprojecten in de openbare ruimte maatregel op eigen terrein te nemen zoals het afkoppelen van hemelwater’.

 • Bij de volgende projecten in de openbare ruimte vervangen wij tevens de riolering: Orthen Links, Kooikersweg West.

 • Om de levensduur van de riolering op te rekken tot een geschikt vervangingsmoment, voeren we rioolreparaties uit.

 • Wij renoveren de rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan

 • In de werkeenheid Doelmatig Waterbeheer de Meierij werken we samen om kennisontwikkeling te bevorderen en de efficiency te vergroten. We werken samen op de thema’s “beperking van gevolgen van klimaatverandering “ en “waterbewustzijn van bewoners en bedrijven verhogen”.