Klimaatneutrale stad

Wat willen we bereiken?

‘s-Hertogenbosch is in 2050 een klimaatneutrale stad.
Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in 2008 en het Energietransitieprogramma 2016-2020. Daarin zijn uiteenlopende projecten voor de deelgebieden woningen, gemeentelijke gebouwen, bedrijven en duurzame energieopwekking opgenomen.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Woningen met zonnepanelen
bron: klimaatmonitor.databank.nl
1.3604.000
Bedrijven nemen energiebesparingsmaatregelen (o.a.deelnemers energiecoalitie, handhaving bij bedrijven en projecten)
bron: afdeling Milieu
380640
Aantal grote duurzame energie-installaties
bron: afdeling Milieu
811

Wat gaan we hier voor doen?

 • De regionale aanpak voor energiebesparing in particuliere woningen.

 • Ontwikkelen c.q. stimuleren van Nul-op-de meter woningen/ andere zeer energiezuinige concepten.

 • Uitvoeren energiebesparingsprogramma gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.

 • Uitvoeren woonlastenagenda gericht op betaalbare woonlasten van huurders.

 • Voortzetting van het Bossche Energie Coalitie.

 • Uitvoeren project “Gebouw vol energie” voor energieneutrale bedrijfsgebouwen.

 • Ondersteunen van initiatieven van bedrijven bij duurzame energieprojecten, ook gebiedsgericht.

 • Voortzetten handhavingsproject verplichte energiemaatregelen bij bedrijven.

 • Ontwikkelen en vaststellen van ruimtelijke visie Energielandschap.

 • Onderzoek en ontwikkelen van grootschalige duurzame energieopwekking (zonne-velden en nieuwe windenergielocaties).

 • Starten van de ontwikkeling van gebiedsenergievisies en energieplannen voor wijken en bedrijventerreinen.