Iedereen bewegen

Wat willen we bereiken?

We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat voldoet aan de beweegnorm
bron: Sportparticipatie volwassenen & Sportparticipatie kinderen en jongeren
28%28%
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegnorm
bron: Sportparticipatie volwassenen & Sportparticipatie kinderen en jongeren
30%32%
Waardering van de kwaliteit van sportvoorzieningen door volwassenen met (ruim) voldoende of goed
bron: Sportparticipatie volwassenen & Sportparticipatie kinderen en jongeren
68%68%
Waardering van het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte door volwassenen met (ruim) voldoende of goed
bron: Sportparticipatie volwassenen & Sportparticipatie kinderen en jongeren
64%68%
Percentage volwassen inwoners dat actief is als vrijwilliger in de sport
bron: Sportparticipatie volwassenen & Sportparticipatie kinderen en jongeren
31%32%

Wat gaan we hier voor doen?

 • We stimuleren het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte voor sportieve activiteiten, waar nodig met een kleine bijdrage om ook andere investeerders over de streep te trekken.

 • We streven er naar dat de kwaliteit van de sportaccommodaties minimaal op het huidige niveau blijft. Ondanks een al doorgevoerde structurele bezuiniging in het onderhoud van de gemeentelijke sportvoorzieningen wordt er gewerkt aan een oplossing om dit niveau te handhaven.

 • Enkele zaalsportaccommodaties zijn in verband met het einde van hun levensduur toe aan renovatie dan wel vervangende nieuwbouw. Dit geldt tevens voor enkele (kunst)grasvelden en kleedlokalen. Op dit moment ontbreken de financiële middelen. Wij werken aan een voorstel tot een structurele oplossing hiervoor.

 • Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2018 het overkapte buitenbassin van Kwekkelstijn in Rosmalen opgeleverd en in gebruik genomen. De exploitatiebijdrage wordt hierop aangepast.

 • We maken een aanvang, samen met het scholenbestuur OMO, om te bezien op welke wijze de benodigde gymeenheden, voor het scholencluster in de Groote Vliet (VMBO, Rodenborch en Jeroen Boschcollege), vorm kunnen worden gegeven. Een sporthal met foyerruimte zal onderdeel uitmaken van de plannen waardoor wordt voorzien in de wens om te komen tot een extra sporthal ten oosten van de A2. Ook wordt onderzocht of een vervangende budoruimte voor de huidige budo aan de Molenstraat kan worden ingepast.

 • We maken een aanvang met het voorbereiden van de realisatie van een nieuw kindcentrum (basisschool, kinderopvang en gymzaal) in wijk De Lanen in de Groote Wielen.

 • De verdere studie naar de haalbaarheid van een zwembad in West heeft geleid tot het inzicht dat de realisatie van een zwembad in West dat mogelijk direct of later wordt uitgebouwd naar een regionale zwemvoorziening het beste in samenwerking met de buurgemeenten kan worden ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Daarmee voldoet dit project aan de criteria/uitgangspunten om het op te nemen in het gemeentelijk structuurfonds.

 • Alle lopende overeenkomsten inzake de exploitatie van het Sportiom eindigen op 31 december 2018. Uw raad heeft in het voorjaar van 2017 ingestemd met de kaders voor een openbare Europese aanbesteding van een nieuwe exploitatieperiode voor 20 jaar ingaande vanaf 2019.

 • De uitkomsten en vervolgacties die voortkomen uit de “Toekomstvisie buitensport” worden uitgevoerd.

 • Voor onze gemeentelijke sportaccommodaties geldt dat bij renovatie of bij toepassing van energiebesparende maatregelen een zo groot mogelijke, maar minimaal naar energie label B, stap richting klimaatneutraal gemaakt wordt. Alle overdekte sportaccommodaties zijn gelabeld. Voor alle accommodaties met een label, lager dan B, worden plannen uitgewerkt om te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen nog getroffen moeten worden. Voor alle accommodaties met label B of hoger wordt nader bepaald welke duurzaamheidsmaatregelen nog extra mogelijk zijn.

 • We zoeken naar extra maatregelen om de sportparticipatie onder jongeren te verhogen.

 • Het pop-up fonds voor sportevenementen wordt in gebruik genomen, gericht op kleinschalige sportevenementen voor jongeren.

 • We leiden in 2018 minimaal 85 inwoners op tot Citytrainer en 15 inwoners tot Eventtrainer. Zij worden ondersteund en/of betrokken bij de organisatie van (sportieve) activiteiten en evenementen in de stad.

 • We ondersteunen bestaande en starten nieuwe beweeggroepen voor specifieke doelgroepen, waarbij de beweegachterstand groot is.

 • We ondersteunen verenigingen vraaggericht en op maat, met de intentie om ze van binnenuit te versterken. Met onder andere de organisatie van het ’S-PORTCAFÉ zorgen we voor kennisdeling, verbinding en inspiratie en zetten verenigingen aan tot actie.

 • We ondersteunen aanbieders bij het opzetten en/of uitbreiden van passend beweegaanbod voor mensen met een beperking en brengen met het regionaal sportloket SpecialSport vraag en aanbod bij elkaar. We werken hierin samen met 6 omliggende gemeenten.

 • We zetten door de hele stad, maar vooral daar waar de sportparticipatie laag is, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in die verbinding maken tussen sport en onderwijs en/of gezondheid en/of de wijk.

 • We continueren het kennismakingsaanbod bij sportverenigingen (Sjors Sportief) en streven naar minimaal 3000 deelnames.

 • We dragen bij aan gemeentebrede programma's in het kader van gezondheid, overgewicht (Samen Gezond), participatie, vrijwilligerswerk en veiligheid.

 • We ondersteunen de zelfredzaamheid van asielzoekers en statushouders door ze via sportieve en culturele activiteiten, als vrijwilligers of deelnemer te laten integreren in de Nederlandse maatschappij.

 • Samen met topsportorganisaties streven wij ernaar om de voorbeeldfunctie van topsporters optimaal te benutten.

 • We stimuleren samenwerking en kennisdeling tussen het uitvoerend kader van de topsportverenigingen.

 • We stimuleren de komst van topsportevenementen.

 • We blijven inzetten om de gemeentelijke sportaccommodaties ook geschikt te laten zijn voor het beoefenen van topsport.

 • Exploitatiemaatschappij Kwekkelstijn B.V. zorgt als huurder en exploitant van het combizwembad Kwekkelstijn voor het aanbieden van verschillende zwemactiviteiten en het faciliteren van de zwemverenigingen.

 • Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrijetijd ’s-Hertogenbosch N.V. en verhuurmaatschappij De Vliert N.V. zorgen als financier, respectievelijk eigenaar en verhuurder van het pand Sportiom er voor dat de exploitant Exploitatiemaatschappij Sportiom B.V. een gebruiksklare schaatsbaan, sporthal en zwembassins aanbiedt voor onder meer de sportverenigingen, individuele gebruikers en gymonderwijs.