Goede bereikbaarheid voor alle verkeersmodaliteiten

Wat willen we bereiken?

Een bereikbare, leefbare, duurzame, gastvrije en actieve stad. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen.

Onderstaande indicatoren en doelstellingen zijn gebaseerd op het bestaande beleid - Bereikbaarheidsprogramma Koersnota - , dat tot en met 2015 liep. Voor 2017 en 2018 zijn geen concrete doelstellingen bestuurlijk vastgesteld. Een actualisatie van de indicatoren en bijbehorende doelstellingen volgt als het geactualiseerde beleid is vastgesteld. Om die reden gaan we voor 2018 uit van gelijke ambities ten opzichte van 2017.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Bepaling modal split auto
bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Nederland 2014
68%68%
Ketenmobiliteit, Gebruik transferia
bron: Stadstoezicht
496.750490.000 conform doel 2017
Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum per fiets
bron: Omnibus 2013
87%88%
Bepaling modal split fiets
bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Nederland 2014
41%41%
Bepaling modal split Openbaar Vervoer
bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Nederland 2014
9%9%

Wat gaan we hier voor doen?

 • Overige lobby externe bereikbaarheid conform Actualisatie Koersnota:

  • Met de betrokken provincies werken we aan een verbeteringsplan voor de spoorlijn Breda-Zwolle.

  • Met het Rijk en Prorail overleggen wij over de aanleg van de Boog bij Meteren voor goederenvervoer over spoor. Wij blijven inzetten op een betere benutting van de Betuwelijn. Wij doen dat overigens samen met partnergemeenten.

 • Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Groote Wielen, Rosmalen, Nuland en Vinkel onderzoeken wij niet alleen de effectiviteit van een eventuele Oostelijke Landweg, maar ook eventuele maatregelen aan de westzijde van De Groote Wielen en Rosmalen, evenals quick win maatregelen. In 2018 werken het voorkeursalternatief verder uit.

 • Uitvoering van twee projecten vanuit het programma Beter Benutten Vervolg: Keerlus OV Drakentunnel en Fietsbrug Postweg. De projecten Gastvrij Bereikbaar en Bundelen Bevoorrading Binnenstad continueren we nog in 2018.

 • Continue monitoring verkeer en vervoer.

 • Realisatie van het programma ‘Lekker fietsen’: hiertoe behoren onder andere:

  • uitvoering van: fietsstraat Orthen, fietspaden Hervensebaan-noord en -zuid, fietsbrug Postweg/Vughterweg;

  • aanleg snelfietsroute Eindhoven – Boxtel – ’s-Hertogenbosch;

  • fietsmaatregelen De Groote Wielen.

 • Communicatie en marketing voor mobiliteit.

 • Actief inspelen op kleine verkeersvragen en –knelpunten.

 • Ombouw rotonde Postweg naar een turborotonde.

 • Vervangen van twee verkeersregelinstallaties.

 • Aanpak van diverse buitenwegen die in een slechte onderhoudstoestand verkeren, onder andere Empelsehoefweg, Eerste Hoefsteeg, Tweede Hoefsteeg en Holkampweg.

 • Aanpassing Orthenseweg – Aartshertogenlaan.

 • Binnenstadring:

  • Oranjeboulevard, zuidelijk deel: tussen Julianaplein en Willemsplein in samenhang met keerlus Drakentunnel/reconstructie Julianaplein;

  • Kanaalboulevard, vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan Hinthamerstraat/Sluis Nul (Citadellaan t/m Kardinaal van Rossumplein wordt samen opgepakt met GZG- ontwikkeling)

 • Een geactualiseerd programma verkeersveiligheid 2017-2020

 • Community aanpak gericht op verbetering van duurzame bereikbaarheid

 • Met het Rijk, provincie en bedrijfsleven werken wij aan een MIRT studie voor de A2. We werken aan een pakket quick win maatregelen om de A2 te ontlasten en de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren:

  • Aanpassing kruising Gestelseweg met A2 (fase 2, als vervolg op aanpassing kruising Gestelseweg-Brabantlaan).

  • Pilot snelle buslijnen.

  • Start studie knooppunt ontwikkeling Centraal Station/Spoorzone. Zo wordt voor het fietsparkeren aan de westzijde van het Centraal Station gezocht naar een definitieve oplossing.

  • Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement Ring A2.