Bestemmingsplannen en RO-procedures

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke stad door het realiseren van de programma’s voor de functies als wonen, werken en voorzieningen in stedenbouwkundig aantrekkelijke woon- en werkgebieden. De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente gaat steeds meer van ontwikkeling naar transformatie en beheer, waarbij kansen beter worden benut om bestaande wijken en dorpen op orde te houden en/of te transformeren. Wij willen belanghebbenden en belangstellenden vroegtijdig in de planvorming van deze gebieden betrekken.
Ook blijft het van belang om de door ons vervaardigde RO-producten zoals bijvoorbeeld de gestandaardiseerde en gedigitaliseerde bestemmingsplannen via internet in aanvulling op Ruimtelijkeplannen.nl meer toegankelijk te maken. Daarnaast willen we alert kunnen blijven reageren op initiatieven vanuit de markt en de stad. Vaak resulteert dit in een RO-procedure op maat. Deze kan bestaan uit een bestemmingsplan- of afwijkingsprocedure.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Per 1 juli 2013 gelden voor het gemeentelijk grondgebied van ’s-Hertogenbosch actuele bestemmingsplannen, behoudens enkele gebieden. Op basis van huidige wetgeving waarin bestemmingsplannen actueel (niet ouder dan 10 jaar) moeten zijn, hebben we nog een actualisatie-opgave.

  • In verband met het in werking treden van de Omgevingswet in 2019 gaan we aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Deze visie en plannen vervangen de structuurvisie en bestemmingsplannen.

  • Het samen met initiatiefnemers procedureel mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen.

  • We voeren gesprekken met initiatiefnemers om hun ideeën om te zetten in concrete plannen. De economie is ondertussen behoorlijk aangetrokken. Het aantal ruimtelijke initiatieven neemt daardoor toe. Nog steeds komen niet alle kansrijke initiatieven uiteindelijk van de grond. Het maken van een lange termijn planning blijft daardoor lastig.

  • U ontvangt het halfjaarlijkse “overzicht bestemmingsplannen en RO-procedures” met daarin de betreffende actualiteit.