Verbetering kwaliteit groen

Wat willen we bereiken?

Met De Groene Delta ontwikkelen wij ’s-Hertogenbosch en omgeving als een aantrekkelijke groene toekomstbestendige stad in een natuurrijke omgeving. Dit doen wij door de ontwikkeling van een aantrekkelijk, natuurrijk en levendig groen netwerk voor mens en natuur. Dit willen we bereiken in grensoverschrijdende samenwerkingen met overheden, natuur- en landbouworganisaties, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs. De Groene Delta draagt zo bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk gebied.

Wat gaan we hier voor doen?

  • Door een bod op het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is reeds cofinanciering gevonden om de ambities in de Diezemonding, Kanaalpark en de Dungense Polder verder vorm te geven. Gebiedsgerichte planvorming is opgestart en aansluitend zal besluitvorming en inrichting plaatsvinden.

  • Voor het Kanaalpark 2e fase is middels het GOB bod financiering gevonden. Wij stellen een plan op voor afronding van het Kanaalpark.

  • In het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) wordt de beoogde faunatunnel onder de A59 naar verwachting in 2020 gerealiseerd in combinatie met de beoogde ombouw van het knooppunt west Rijksweg 59.

  • Voor de Dungense Polder (voormalige Kloosterstraat) stellen wij een visie en aanpak op. Op basis hiervan stellen wij de uitwerking op.

  • In de Hooge Heide werken wij aan de uitbreiding van de samenwerking aan de zuidzijde van de snelweg. De projecten zullen als onderdeel van De Groene Delta 2 in het projectenprogramma komen.

  • In de Diezemonding is middels het GOB bod financiering ontstaan voor aankoop van gronden. Middels kleiwinning in de Henriëttewaard wordt een ander deel van de kosten gedekt. Hiermee kunnen de laatste gebiedsdelen worden gerealiseerd. Er is een start gemaakt met de uitwerking en realisatie van deze onderdelen.

  • In de Maasuiterwaarden werkt gemeente samen met partijen als Rijkswaterstaat (RWS), Natuurmonumenten en Defensie aan projecten die bijdragen aan natuur, recreatie en veiligheid. Een belangrijk project in dat kader is het Maasoeverproject, één van de nationale Koploperprojecten in het Maasbeschermingsprogramma.

  • Samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken wij aan het opstellen en uitvoeren van een project “Natuur in de stad”. Natuur in de stad brengt kansen en maatregelen in beeld voor ecologisch groen in het stedelijk gebied.

  • Voor een optimaal gebruik van het waardevolle groen zal structureel worden gecommuniceerd. Hiermee zorgen wij voor draagvlak, een goed gebruik en betrokkenheid.