Planmatige aanpak aandachtsbuurten

Wat willen we bereiken?

De aandachtsbuurten kenmerken zich door een opeenstapeling en concentratie van verschillende problematieken. Daardoor scoren zij vaak lager dan het stedelijk gemiddelde. Met de planmatige aanpak van aandachtsbuurten willen we een duurzame positieve ontwikkeling van deze buurten bereiken. We willen dat zij zich meer richting het stedelijk gemiddelde ontwikkelen.
Met de wijk- en buurtmonitor en onze eigen kennis ter plekke beschikken we over uitstekend instrumenten om sterkten en zwaktes op wijk- en buurtniveau inzichtelijk te maken. Aanduiding tot aandachtsbuurt is niet vrijblijvend. Het leidt tot prioritering en dus tot meer capaciteit en middelen. Dit vraagt om integrale afweging in de begroting.

We onderscheiden de volgende aandachtsbuurten: Boschveld, Hinthamerpoort Zuid, Orthen Links, Eikendonk, Hambaken (vier buurten: de Hambaken, Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en Edelstenenbuurt) en Gestelse Buurt.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: 'sterke' buurten
bron: Wijk- en buurtmonitor
1314
% bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende”.
bron: Omnibusenquête
32%45%
Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: 'gemiddelde' buurten
bron: Wijk- en buurtmonitor
3436
Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: '(zeer) zwakke' buurten
bron: Wijk- en buurtmonitor
2320

Wat gaan we hier voor doen?

  • Op de locatie van de voormalige afvalstoffendienst worden gefaseerd 100 grondgebonden woningen gerealiseerd in de marktsector. Ter plekke van de voormalige basisschool wordt een plan ontwikkeld voor 12 marktwoningen en circa 36 sociale huurwoningen. De vestiging van een supermarkt in het winkelcentrum stuit helaas op niet op te lossen problemen. Er wordt een nieuw samenhangend plan voor verbetering van het winkelcentrum ontwikkeld.

  • In 2018 ronden wij de vernieuwing van de openbare ruimte af. Daarmee is de fysieke vernieuwing van de wijk (woningen en openbaar gebied) afgerond.
    In sociaal opzicht blijven we bouwen door verbindingen te leggen tussen bewoners onderling en met vaste wijkwerkers vanuit het wijkplein. Daarin geven wij BBS de Graaf een meer prominente rol. We versterken daarmee de kracht van bewoners om de problemen die zij ervaren zelf op hun manier aan te pakken.

  • De vernieuwing van de buurt Eikendonk is in 2017 succesvol afgerond. Daarmee is Eikendonk geen aandachtsbuurt meer.

  • De Gestelse buurt heeft vanaf 2015 opnieuw de status van aandachtsbuurt en er is met de partners op de terreinen fysiek, veilig en sociaal een intensievere integrale aanpak voor deze buurt ontwikkeld. De aanpak van de sociale problematiek richt zich vooral op het bieden van perspectief aan de jeugd, het terugdringen van armoede, het vergroten van de draagkracht van bewoners. Daarnaast maken de veiligheidsproblematiek en fysieke aspecten van de buurt onderdeel van de aanpak uit. Voor de fysieke aanpak richten wij ons op de entree van de buurt, een opwaardering van de fysieke uitstraling van de buurt. Hierdoor kan ook aansluiting gevonden worden bij het naastgelegen Meerendonk. Woningbouwcorporatie BrabantWonen gaat in de komende 10 jaren 6 flatgebouwen aanpassen. Met onze fysieke aanpak sluiten wij aan bij de opwaardering van de woonomgeving.

  • Veiligheid blijft een aandachtspunt in de Hambaken. De aandacht blijft gericht op de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen, huiselijk geweld, alcohol en drugs, armoede en schulden en fraude met uitkeringen. De instroom van criminelen, overlastgevende personen en mensen zonder werk en inkomen wordt middels het selectieve woningtoewijzingssysteem geweerd. Ondanks deze problemen is de Hambaken ook een wijk met veel initiatief en energie. Die gaan we in 2018 verder mogelijkheden en ruimte geven middels het Wijk-, buurt- en dorpenbudget. Belangrijk voor Hambaken blijft de ondersteuning en samenwerking met burgerinitiatieven in verschillende vormen.

  • De herstructurering van Orthen-Links is volop zichtbaar in de wijk. De (nieuwe) wijk kenmerkt zich straks door een mix van huurwoningen, bestaande en nieuwe koopwoningen. Veel huurwoningen krijgen zonnepanelen. Ook de openbare ruimte krijgt een belangrijke impuls door het toevoegen van bomen en groen en een nieuwe Orthensedonk, die een functie krijgt als wijkspeelplaats. In de nieuwbouw bij de nieuwe entree van de wijk is een buurtkamer gepland.
    Tijdens de herstructurering wordt er strak op toegezien dat de leefbaarheid in de wijk op een acceptabel niveau blijft. Hiertoe is er regelmatig overleg met de Stichting Orthen Links ( STOL).