Evenwichtige woningmarkt

Wat willen we bereiken?

De uitdaging is om de huishoudens die een woning zoeken, voldoende kansen te bieden op een passende en betaalbare woning. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de laagste en de (lage) middeninkomens. Woningproductie is dus essentieel. Het gaat hierbij om het investeren in brede woonopgaven in de bestaande en nieuwe stad, door het toevoegen van nieuwe woonmilieus en woonconcepten met daarbij oog voor duurzaam ruimtegebruik. Dit betekent ook het investeren in duurzame, leefbare, veilige en vitale wijken. Waar het prettig oud worden is. Waar kwetsbare huishoudens een plek hebben. En waar een passend woon-zorg aanbod is.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Aantal gerealiseerde woningen per jaar (In het kader van verbetering van de begrotingsmethodiek, is het oorspronkelijk aantal gerealiseerde woningen per jaar (700), aangepast op basis van de ambitie in de Woonagenda 2017 / 2018)
bron: Woningmarktmonitor
480850
Aantal actief woningzoekenden bij WoonService
bron: WoonService
9.5809.400
Aantal vrijkomende sociale huurwoningen
bron: WoonService
1.7151.900

Wat gaan we hier voor doen?

 • Betaalbaar en bereikbaar wonen: balans op de woningmarkt in een ongedeelde stad
  Onze ambitie is dat 15% van de jaarlijkse nieuwbouw bestaat uit middeldure huur en/of sociale koop en 25% van de jaarlijkse nieuwbouw uit sociale huurwoningen. Op deze manier willen wij het jaarlijks aantal vrijkomende sociale huurwoningen vergroten en zodoende de slaagkansen op een woning van woningzoekenden vergroten.
  De woonlasten willen wij betaalbaar houden door de woonquotes van huishoudens met een sociale huurwoning niet meer te laten stijgen.

 • Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving.
  We faciliteren en verbinden waar mogelijk passende initiatieven in samenwerking met woningcorporaties, zorgaanbieders en particuliere partijen. Op deze manier werken wij mee aan een inclusieve samenleving waar (kwetsbare) mensen met een zorgvraag voldoende kans op een woning en begeleiding krijgen en kunnen participeren in onze samenleving. Leegkomend (zorg)vastgoed willen wij creatief benutten in samenwerking met woningcorporaties, zorg- en welzijnsaanbieders.

 • Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden:
  Onze inzet is dat in 2020 voor 5.000 woningen isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd en corporaties en marktpartijen starten met de bouw van 200 Nul-op-de-meter-woningen (NOM) in 2018. De aanpak van aandachtsbuurten willen wij combineren met het energiezuinig maken van woningen en klimaatadaptief maken van wijken.

 • Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van nieuwe woonmilieus

  • Versnellen van de woningproductie in zowel de koop- als huursector: 8.000 woningen in de periode 2017 tot en met 2025;

  • Aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties in de stad: inbreiding, transformatie én uitbreiding;

  • Realiseren van voldoende woningaanbod voor (internationale) studenten en starters;

  • Realiseren van tijdelijke en bijzondere woonvormen (waaronder tiny houses en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-projecten) in de koop- en huursector.