Behouden en versterken centrumfunctie

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke beroepsbevolking
bron: Economische monitor
1,30> 1,35
m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000 inwoners
bron: Economische monitor
1.853 m2Minimaal 1.853 m2
Woonaantrekkelijkheidsindex
bron: Atlas voor gemeenten
5e plaatsTop 5

Wat gaan we hier voor doen?

 • In 2018 werken we binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband BrabantStad verder aan de beleidsagenda ‘Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020’. Speerpunten in deze agenda zijn de economische versterking door kennis, kunde & valorisatie, het vergroten van de internationale allure, het bevorderen van de (internationale) bereikbaarheid en het versterken van de stedelijke structuur van het stedelijk netwerk. Daarnaast voeren wij de Werkagenda uit met doe-projecten en doen we een gezamenlijke lobby op belangrijke dossiers zoals A2 en Cultuur.

 • AgriFood Capital: De programmatische werkwijze zoals ontwikkeld in 2014 om de “Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant 2014-2020” in uitvoering te brengen, wordt in 2018 verder voortgezet middels de bestaande programma’s. In 2018 zetten wij vooral in op het versterken en uitbouwen van de GROW-campus, met name voor het MKB. De kennisfunctie van de GROW-campus is van belang voor de gehele regio, derhalve ook een samenwerking met de andere kennis hotspots in de regio. In 2018 is Brabant European Region of Gastronomy. Samen met de provincie en regio zetten wij het thema Food en Gastvrijheid in de etalage onder de noemer van ‘We Are Food 2018’. Wij ontwikkelen een publieksdeel voor bezoekers en een bedrijvendeel dat gericht is op innovatie en startende bedrijven.

 • In 2018 werken we verder aan de samenwerking op het subregionale niveau van de Meierij. Op basis van al langer lopende samenwerkingen en de Toekomstagenda Vijf van de Meierij, die in 2016 aan uw raad werd aangeboden.

 • Met het rijk en de provincie maken wij in het kader van de Gebiedsagenda Brabant afspraken over de actualisering van de gezamenlijke investeringsagenda MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). In dit kader volgen en participeren we in door het Rijk gestarte MIRT studies, zoals de kennisas A2 en de corridorstudie Rotterdam Duitsland. Uit de medio 2017 gepubliceerde Nationale Markt- en Capaciteits Analyse (NMCA) volgt dat de aanpak van de A2 rond den Bosch landelijk zeer hoog scoort; de lobby voor een spoedige aanpak van deze problemen wordt samen met de provincie daarom onverminderd voortgezet.

 • In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) Noordoost-Brabant overleggen wij met de provincie over de uitwerking van ons stedelijk ruimtelijk beleid en de afstemming met de regio. In 2018 leidt de regionale visie als bouwsteen voor de Brabantse Omgevingsvisie tot een programmering van majeure opgaves. Deze visie staat voor de ruimtelijk-economische structuurversterking van Noordoost Brabant en dient tegelijk als samenwerkingsbod naar de Provincie.

 • Met de Bossche zones (Spoorzone en A2-zone) blijven wij ons inzetten om publieke en private partners aan ons te binden door middel van public affairs en communicatie. Het accent ligt vooralsnog op de Spoorzone ‘s-Hertogenbosch.

 • Wij hebben de ambitie om tot de top van Nederlandse binnensteden te blijven behoren. Conform afspraak met uw raad werken wij aan een actualisering van het Actieplan Binnenstad uit 2015.

 • De Groote Wielen: De huidige woningmarkt ontwikkelt zich positief. Zodanig dat het Centrumdeel (inclusief winkelcentrum) ontwikkeld kan worden en we een begin maken met de planontwikkeling van het laatste deel, de zogenoemde Noordoosthoek’

 • Zuid-Willemspark: In 2018 zullen wij de pilot van de watertaxi evalueren en doorgaan met de planontwikkeling van Sluis 0.

 • GZG: Voor het gebied Bloemenkamp starten de gemeente en de Vof een haalbaarheidsstudie.

 • Centrumplan Rosmalen: Er is gestart met de bouw in het eerste kwartaal van 2017. Verwachting is dat in het derde kwartaal van 2018 het geheel wordt opgeleverd.

 • Paleiskwartier: In de afronding van het Paleiskwartier in de komende jaren staat de bouw van de bioscoop voor ons centraal in 2018. Over het evenemententerrein gaan wij in gesprek met de Paleiskwartier BV.

 • Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de boog bij Meteren: Wij blijven in de public affairs aandringen op een betere benutting van de Betuwelijn.

 • Willemspoort: De ontwikkeling van Willemspoort-Zuid wordt gestart.

 • Zuidwalgebied: Met de eigenaar/ initiatiefnemer van de KPN-locatie wordt in 2018 toegewerkt naar een haalbare herontwikkeling van de locatie. Wij streven naar het creëren van samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen in het gebied tot een rustig centrumgebied om te verblijven en te bezoeken.

 • Heesch West: Er wordt gewerkt aan MER en bestemmingsplan en in 2018 zal intensieve acquisitie plaatsvinden. De GR zet in op zeer hoge ambitie op gebied van duurzaamheid.

 • Tramkade: Alle gebouwen zijn nagenoeg verhuurd. Partijen werken aan een doorontwikkeling van het terrein zoals de aanpak van het Middengebouw door een donatie van de Rabobank Foundation. Het terrein kan een centrale functie vervullen in de Dutch Agri Food Week als een soort van ‘zenuwcentrum’.