Meedoen

Wat willen we bereiken?

  • We willen één organisatie voor kennis en cultuureducatie, door fusie en gezamenlijke huisvesting van de Stadsbibliotheek, Muzerije en Bureau Babel;

  • We willen de subsidieregeling voor Amateurkunstbeoefening up to date maken, zodat meer ruimte ontstaat voor initiatieven buiten verenigingsverband.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Aandeel vrijwilligers dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie
bron: Monitor cultuurparticipatie
15%16%
Percentage participanten amateurkunst
bron: Monitor cultuurparticipatie
61%61%

Wat gaan we hier voor doen?

  • We voeren regie op het fusieproces van Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel en faciliteren het onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden.

  • We lichten het huidige gebruik van de regeling Amateur Kunst door op de toelatingscriteria en bezien of deze moeten worden aangepast om meer ruimte te geven aan andere disciplines, andere organisatievormen of grotere zichtbaarheid voor publiek.