Verschuiving gebruik type hulp en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

 • Van aanbod- naar vraaggericht werken;

 • Van specialistische hulp naar basishulp;

 • Individueel als het moet naar collectief als het kan;

 • De ondersteuning is zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk;

 • Minder hulpverlening in een gedwongen kader en minder crisissituaties.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage inwoners dat gebruik maakt van specialistische hulp jeugd
bron: Synaxion
11%<11%
Percentage inwoners dat gebruik maakt van specialistische hulp Wmo
bron: Synaxion
5%<5%
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van gemeente; sociale wijkteams en specialistenteams
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie aanbieders
6,9>= 6,9
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van basisprofessionals; MEE, Juvans, Divers en GGD
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie aanbieders
7,6 (Juvans)>= 7,6
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van specialistische voorzieningen Wmo
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie aanbieders
7,8>= 7,8
Tevredenheidscijfer gebruikers over de dienstverlening van specialistische voorzieningen Jeugd
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie aanbieders
7,8>= 7,8
Aantal klachten van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning tot de Wmo van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
24Lager dan de nulmeting
Aantal klachten van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning tot de Jeugdhulp van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
00
Aantal bezwaren van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning tot de Wmo van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
15Lager dan de nulmeting
Aantal bezwaren van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning tot de Jeugdhulp van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
4Lager dan de nulmeting
Aantal (hoger) beroepszaken van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning tot de Wmo van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
15Lager dan de nulmeting
Aantal (hoger) beroepszaken van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning tot de Jeugdwet van de gemeente
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
00
Aantal klachten, bezwaar en beroep van ouders en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning van de gemeente totaal
bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie
47Lager dan de nulmeting

Wat gaan we hier voor doen?

 • Bewoners komen sneller daar terecht waar zij de juiste hulp en ondersteuning krijgen onder andere door:

  • het verbeteren van de informatie-uitwisseling van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt voor gemeente en zorgaanbieders

  • het ontwikkelen van algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn, zonder beschikking

  • de start van het project Boschwijzer (werktitel) dat erop gericht is de dienstverlening aan bewoners te verbeteren

 • We betrekken inwoners vroegtijdig bij beleids- en uitvoeringsvoorstellen door de Wmo-Adviesraad te consulteren. Dat geldt ook voor het Gehandicaptenplatform en de Cliëntenraad WWB die we in de voorfase betrekken als ‘vooradviseur’.

 • Verrijkingsslag (transformatie-) dagbesteding: we willen dat mensen voor hun dagbesteding zoveel mogelijk terecht kunnen in hun eigen omgeving. In het buurthuis of activiteitencentrum georganiseerd door vrijwilligers en basisprofessionals. Ook als er sprake is van beperkingen of specifieke kenmerken. Als de ondersteuning meer deskundigheid vergt, dan voorhanden is, dan steken de aanbieders die gecontracteerd zijn de helpende hand toe.

 • Transformatie beschermd wonen en opvang: we geven verder vorm aan de uitvoering van de Regiovisie Beschermd wonen, maatschappelijke en verslaafdenopvang inclusief de aanpak van verwarde personen onder andere door:

  • het scheiden van wonen en ondersteuning

  • door het faciliteren van kleinschalige woonvoorzieningen

  • de ontwikkeling van gedifferentieerde woonmilieus

  • het stimuleren van de ontwikkeling van voldoende mogelijkheden voor inloop en dagbesteding.

  • We werken aan de realisering van het tweede hostel en een voorziening voor langdurig verblijf in samenwerking met andere gemeenten. We ontwikkelen een regionaal huisvestingprogramma om uitstroom uit beschermd wonen en opvang te stimuleren. Ook zetten we in op preventie van instroom in de opvang en bevordering van de uitstroom door een activerende benadering binnen de opvang.

 • Transformatie begeleiding/kortdurend verblijf: vanwege de vergrijzing zal de vraag naar kortdurend verblijf toenemen, zodat mantelzorgers ontlast worden. Wij willen het aantal logeervoorzieningen in buurten en wijken uitbreiden, waarbij we waar dit verantwoord is ook een beroep willen doen op ondersteuning door vrijwilligers

 • We evalueren de inzet van de psycholance en organiseren een centrale aanmeldfunctie voor crisis zodat inwoners en professionals weten waar zij een melding kunnen doen in geval van een crisis waarop adequaat gereageerd wordt.

 • Via opdrachtverlening en relatiemanagement stimuleren we dat aanbieders van specialistische hulp hun ondersteuning kantelen en innoveren en intensiever met elkaar en met de wijkteams samenwerken in het belang van onze inwoners.

 • We zetten in op de vier urgente transformatie opgaven om opbouw, ombouw en afbouw van het zorglandschap te realiseren:

  1. Toegang op sterkte: Regionaal wordt een ‘checklist’ ontwikkeld waarin is aangegeven wat lokaal minimaal geregeld moet worden met betrekking tot onder andere: helderheid over wie regie voert, 1 gezin 1 plan, preventie, algemene voorzieningen, basisondersteuning, werkprocessen van de toegang, expertise op gebied van veiligheid, rolverdeling bij hulp aan multiproblemgezinnen. We werken het Schakelpunt Passende Hulp op subregionaal niveau verder uit. Dat is in 2017 als gestart met het doel het oplossen van wachtlijsten door het bespreken en oplossen van knelpunten op casusniveau in gevallen waar de wijkteams vastlopen en/of integraal arrangeren samen met het onderwijs niet lukt.

  2. Wonen doe je thuis: Jeugdigen horen op te groeien in een gezinssituatie, bij voorkeur thuis. Als dat niet mogelijk is, dan het liefst in een situatie die het meeste weg heeft van een ‘gewoon’ gezin, zoals een pleeggezin of een gezinshuis. Alleen als dit echt niet haalbaar is, verblijven jeugdigen in een residentiële setting, zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk.

  3. Regionale zorg waar dat kan: We willen jeugdigen passend binnen de uitgangspunten van het functionele ontwerp, gericht op sociale inbedding en ter voorkoming van maatschappelijke schade en onnodig hoge kosten zoveel mogelijk zorg bieden binnen onze regio. 75% van de zorg die nu via landelijke aanbieders buiten onze regio wordt ingekocht kopen we voortaan regionaal in

  4. Complexe casuïstiek: Voor ongeveer 5% van alle jeugd in Nederland wordt de zorgloopbaan gekenmerkt door vele schakelmomenten. Doelstelling van de aanpak is om het aantal schakels in de zorgketen terug te brengen omdat iedere extra schakel discontinuïteit in de zorgverlening met zich mee kan brengen. Belangrijk instrument hiervoor is het schakelpunt passende hulp.

 • We intensiveren onze aanpak van complexe scheidingen.

 • We lossen de huidige knelpunten in het zorglandschap van jeugd op met de verhoging van het budget voor regionale inkoop zodat de wachttijden verminderen.

 • We besluiten voor Wmo regio Meierij en jeugdhulp regio Noordoost-Brabant op welke basis we de inkoop vanaf 2020 vorm gaan geven op basis van een onderzoek.