Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Wat willen we bereiken?

 • Een toename van het aantal maatschappelijk initiatieven;

 • Inwoners kennen elkaar en zien naar elkaar om;

 • Inwoners zetten zich vrijwillig in voor elkaar;

 • Mantelzorgers voelen zich voldoende ondersteund;

 • Inwoners voelen zich thuis in hun buurt.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet
bron: Enquête Sport en Welzijn
34%>34%
Percentage inwoners dat mantelzorg verleent
bron: Enquête Sport en Welzijn
22%22%
Percentage mantelzorgers dat de zorg die zij geven als (zeer) belastend ervaart.
bron: Enquête Sport en Welzijn
13%<13%
Percentage inwoners dat zich wel eens gediscrimineerd voelt, bijvoorbeeld vanwege nationaliteit, seksuele geaardheid, ras, leeftijd, religie of handicap.
bron: Enquête Leefbaarheid
9%<=9%

Wat gaan we hier voor doen?

 • We organiseren netwerkbijeenkomsten Vrijwillige inzet.

 • We houden van een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in onze stad en vragen daarbij ook naar aanbevelingen.

 • Er is aandacht en waardering voor vrijwillige inzet door:

  • een vorm van “Beste vrijwilligersidee of id”

  • het instellen van een denktank/klankbordgroep Vrijwilligerswerk van de toekomst

  • het ondersteunen en faciliteren van de Vrijwillige inzet door aanbod van VrijwilligersAcademie “het hele jaar door”.

  • Het ondersteunen en faciliteren van het Netwerk Informele ondersteuning

 • Er is ondersteuning beschikbaar voor bewoners die zich voor anderen of voor de gemeenschap inzetten. Onze faciliterende rol betekent ook het – zoveel mogelijk – wegnemen van eventuele knelpunten en belemmeringen.

 • Gemeente en partijen helpen (prille) maatschappelijke initiatieven verder om zich (verder) te ontwikkelen. Dit zichtbare en laagdrempelige ondersteuningsaanbod is afgestemd op de vraag en ervaringen van initiatiefnemers en ondersteuners. Datzelfde beogen we met het wijk, buurt en dorpenregeling (zie pijler fysiek).

 • We promoten de regeling waarbij mantelzorgers via de Zorgcoöperatie gebruik kunnen maken van huishoudelijke hulp tegen een goedkoop (gereduceerd) tarief.

 • Naast de individuele ondersteuning aan mantelzorgers, zetten we in op het ondersteunen van mantelzorgers met collectieve activiteiten in de wijken.

 • Het plan van aanpak Eenzaamheid 2016 vormt de basis voor de interventies die door de Bossche Coalitie Erbij uitgevoerd worden. De gemeente is partij in deze Bossche coalitie. De coalitie zorgt voor publiekscampagne, informatieverstrekking, signalering en coaching van professionals en vrijwilligers.

 • Door een uitbreiding van de zorgcoöperatie ondersteunen we mantelzorgers en maken we het mogelijk dat kleine woningaanpassingen snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd, waardoor bureaucratie vermeden kan worden.

 • De jongerenteams van het Preventief Professioneel Jongerenwerk (PPJ) zijn operationeel. Per team voeren zij een Wijkuitvoeringsplan uit dat in samenwerking met de wijk is opgesteld.

 • 80 Citytrainers zetten zich vrijwillig in voor wijk en buurt

 • Jongerenambassadeurs adviseren in minimaal 10 beleidsonderwerpen die jeugd aangaan.

 • Samen met partners in de stad geven we uitvoering aan het Programma Regenboogstad.

 • We faciliteren het netwerk Met Elkaar Bosschenaar en de initiatieven die hieruit voortvloeien.

 • Gemeente en belangenorganisaties bevorderen inclusie en participatie van mensen met een beperking (VN-verdrag). We zetten de schouders onder een gezamenlijke (praktische) werkagenda op basis van uitkomsten van een recent gehouden onderzoek.

 • We geven een extra impuls aan het wijk- buurt- en dorpsbudget