Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken?

 • Ouders kunnen zoveel mogelijk zelf of met hulp uit hun sociale omgeving opvoedingsvragen oplossen;

 • Vragen, (opvoedings-)zorgen en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd;

 • Voor jeugdige inwoners of ouders die zich (tijdelijk) niet zelf of met hun sociale omgeving kunnen redden, is er hulp en (specialistische) ondersteuning op maat mogelijk;

 • Kinderen en jongeren groeien op in een stabiele en veilige omgeving.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage ouders dat voor vragen over de opvoeding terecht kan bij familie, vrienden of buurtgenoten
bron: Enquête Kind en Opvoeding
81%>=81%
Percentage ouders en jeugdigen dat aangeeft dat na interventies met betrekking tot opvoeden en opgroeien door de gemeente of zorgaanbieders hun persoonlijke situatie is verbeterd
bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin, 2015 O&S
61%>=61%

Wat gaan we hier voor doen?

 • Bij beginnende opgroei- of opvoedproblematiek bij een kind/gezin wordt direct een deskundige ingezet in de eigen omgeving (thuis, in de klas, de kinderopvang, de sportclub e.d.) om de juiste interventie te bepalen.

 • Met de innovatie-opgave opvoeden en opgroeien willen we het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jeugdigen en hun ouders effectiever en efficiënter inrichten; eenvoudiger, minder regels, dichter bij de gezinnen en meer vanuit de kracht van kinderen en ouders. Daartoe moet opgroei en opvoedondersteuning gericht zijn op:

  • het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;

  • het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving;

  • preventie en vroegsignalering;

  • het tijdig bieden van de juiste hulp en ondersteuning op maat;

  • effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen

  • gelegenheid bieden tot competentie/talentontwikkeling van jonge kinderen

  • De opgave kent twee fasen: Een beleidsontwikkelingsfase dat resulteert in een uitvoeringsagenda begin 2018; Een implementatiefase resulterend in de feitelijke organisatorische, methodische en financiële inrichting en start uitvoering in het 1e kwartaal 2018. Dit alles in nauwe betrokkenheid met de partners in het maatschappelijk veld en het onderwijs.

 • Er zijn vaste contactpersonen voor het onderwijs (ook speciaal onderwijs) en kinderopvang vanuit het jeugdnetwerk.

 • We faciliteren voor jeugdigen een aanbod van preventieve activiteiten (als voorlichting, training, coaching en hulp bij het opbouwen van een netwerk) door vrijwilligers, onder begeleiding van professionals gericht op voorkoming van terugval, escalatie of opname.

 • We stimuleren en faciliteren organisaties voor lotgenotencontacten van ouders en jongeren.

 • We stimuleren en vernieuwen pleegzorg: meer pleegzorg georganiseerd in het netwerk rondom een gezin. En het mogelijk maken dat ook jeugdigen met zwaardere problematiek pleegzorg kan krijgen in plaats van een verblijfsplek in een instelling.

 • We versterken de aanpak van multi probleem huishoudens (MPH) door het Centrum voor Trajectbegeleiding (CvtB) toe te rusten met kennis over complexe problematiek jeugd.