Meedoen

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners redden zich zoveel mogelijk zelf en met hun sociaal netwerk;

  • Dreigende problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt;

  • Voor inwoners die zich (tijdelijk) niet zelf of met hun sociaal netwerk kunnen redden, is er hulp en ondersteuning mogelijk;

  • Inwoners kunnen meedoen aan activiteiten in hun eigen leefomgeving.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
Percentage volwassenen dat voor hulp en ondersteuning in het dagelijks leven terecht kan bij familie, vrienden of buurtgenoten
bron: Enquête Sport en Welzijn
69%>=69%
Percentage klanten van de sociale wijkteams dat aangeeft dat de geboden oplossing precies is wat ze nodig hadden
bron: Tevredenheidsonderzoek O&S
76%>76%
Percentage inwoners dat aangeeft dat zij te weinig sociale contacten heeft
bron: Enquête Sport en Welzijn
10%<10%

Wat gaan we hier voor doen?

  • We handhaven het regisseursmodel voor de wijkteams tot 2020 en de positionering bij de gemeente. We dragen zorg voor goede facilitering van de wijkteammedewerkers en vermindering van de werkdruk.

  • Vanuit het project Boschwijzer (werktitel) starten we het 1ste kwartaal 2018 met de nieuwe manier van informeren en adviseren van bewoners. Dit doen we telefonisch, digitaal en face-to-face op wijkpleinen. Dit doen we zodat zij sneller en beter de weg weten te vinden. In zes gebieden realiseren we wijkpunten, waar naast informatie en advies voor bewoners ook een fysieke in- en uitvalsbasis voor werkers in de wijk van diverse organisaties komt. Zo stimuleren we dat werkers elkaar gemakkelijker weten te vinden en efficiĆ«nter met elkaar samenwerken. We dragen zorg voor goede facilitering van de wijkteammedewerkers en vermindering van de werkdruk.

  • Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dan moeten de condities er wel zijn: ondersteuning, zorg en dienstverlening moeten nabij georganiseerd worden. Met de partners realiseren wij woon-zorg-service achtige voorzieningen. Hierin passen ook logeervoorzieningen/respijtzorg en in deze gebieden is de standaard dementievriendelijk. En is 24 uurs zorg nabij aanwezig.

  • In het voorjaar van 2018 rapporteren we in een raadsinformatiebrief over de tussenevaluatie van wijkteams. Op onderdelen kijken we daarbij ook naar de rol van Wmo-consulenten, buurtteams en de aansluiting met het onderwijs. Via een cliĆ«nttevredenheidsonderzoek en een onderzoek op casusniveau krijgen we inzicht in de resultaten voor bewoners. De eindevaluatie vindt plaats in 2019.

  • We werken aan de Dementievriendelijke Gemeente waarin onze voorzieningen en ondersteuningsaanbod beter aansluiten bij wat mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig hebben.

  • Een groeiende groep ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. We willen dit mogelijk maken en trekken hierin samen op met woningbouwcorporaties en zorginstellingen. We stimuleren partijen om rondom specifieke locaties in de wijk woon-service achtige voorzieningen te realiseren en de verbinding te zoeken met wijkorganisaties, artsen, etc.