Versterken externe oriëntatie en toegankelijkheid college

Wat willen we bereiken?

 • Versterken externe oriëntatie. Buiten ons ‘clubhuis’ liggen immers onze opgaven als stad. Hoe we dit gaan doen staat beschreven in ons bestuursakkoord en de notitie ‘lokale overheid: dienstbaar!’;

 • Partner zijn in de netwerksamenleving;

 • Actief zijn in de (sub)regio en verantwoordelijkheid nemen als centrumstad;

 • Als college zichtbaar en toegankelijk zijn;

 • Op wijk- en dorpsniveau maken we gebruik van de lokale krachten en ideeën. Ook als input voor ons beleid. Maatwerk is hierbij leidend;

 • Een effectieve en goede samenwerking met de gemeenteraad.

Indicatoren

Omschrijving indicatorNulmetingAmbitie
% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Ik weet wie de burgemeester en wethouders zijn”.
bron: omnibusenquête
49%55%
% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ”De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken.
bron: omnibusenquête
39%40%
% inwoners dat zegt voldoende geïnformeerd te worden door de gemeente.
bron: communicatieonderzoek
55%57%

Wat gaan we hier voor doen?

 • Verder versterken externe oriëntatie
  Ook in 2018 geven we uitvoering aan het bestuursakkoord en de nota ‘Dienstbaar en van betekenis’. Met ons strategisch personeelsbeleid richten we ons op de instroom en doorstroom van medewerkers die goed zijn in de inhoud en de context: de veranderingen in onze samenleving. We verdiepen de externe verbinding met de Bossche gemeenschap. En verbreden de betrokkenheid bij de regio. Onze organisatie ontwikkelt andere werkwijzen om beter te kunnen inspelen op datgene wat er van ons gevraagd wordt. Zo moeten we snelheid, wendbaarheid en slagvaardigheid verder ontwikkelen. Zeker als lange termijngerichtheid niet het juiste antwoord is. We hoeven niet alles zelf te bedenken en we geven meer ruimte aan inwoners.

 • Verder versterken bestuurlijke oriëntatie
  De relatie met het bestuur verbeteren/versterken is een van de opgaven uit ‘Dienstbaar en van betekenis’. De deskundigheid van de ambtelijke organisatie op dit thema vergroten we door trainingen ‘Hoe werkt de gemeente?’, ‘Actief participeren in het verkeer met college en raad’. En met inloopsessies over het ‘Bestuurlijk Informatie Systeem’. Ambtenaren leren zo om ons en de gemeenteraad bij gevoelige dossiers tijdig in stelling te brengen. Hierdoor worden dilemma’s vroegtijdig uitgewisseld, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. In intervisiegroepen delen ambtenaren hoe zij hun bestuurlijke sensitiviteit kunnen vergroten. Interne procesbegeleiders begeleiden deze intervisiegroepen. Ze zijn hiervoor professioneel opgeleid.

 • Maatwerk in communicatie
  Een ruime meerderheid van de inwoners staat positief tegenover het verder digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. We sluiten hierop aan in onze communicatie. En bij het beschikbaar stellen van informatie. Het uitgangspunt hierbij is: waar het kan (digitaal) maatwerk van informatie. Hierbinnen hebben we aandacht voor onder meer:

  • verder digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie;

  • monitoring van het gebruik en de toegankelijkheid van de website

  • gebruik nieuwe informatietechnologie;

  • inzet van sociale media.

  Natuurlijk verstrekken we informatie daar waar gewenst of noodzakelijk ook persoonlijk. Dit blijft van belang de komende jaren, mede gezien de toenemende vergrijzing die zich eveneens in onze gemeente voordoet. De maatwerkaanpak in onze communicatie komt onder andere tot uiting in ons project Boschwijzer (werktitel). Hiermee maken we informatie over zorg en welzijn beter toegankelijk voor inwoners van onze gemeente. Dit doen we met fysieke inlooppunten in de wijken, een centrale telefoonlijn én langs de digitale weg.

 • Social media
  Onze kernwoorden van de gemeentelijke social media-kanalen zijn: persoonlijk, betrokken, trots en dialoog. We implementeren dit in onze aanpak en contact met de inwoners. Dit alles met het doel om naast het zenden van informatie ook transparantie, zichtbaarheid en samenwerking te bevorderen. De dialoog en co-creatie zal een steeds grotere rol gaan spelen. Meer eigen content-creatie en experimenten in vorm en kanaalkeuze. Hiermee kunnen we actueler, persoonlijker en inhoudelijker zenden en reageren.

 • Online monitoren digitale dienstverlening
  Online monitoren we de digitale dienstverlening. We kijken daarbij hoe bezoekers snel, gemakkelijk en naar tevredenheid hun informatie kunnen vinden. Ook zorgen we dat de verschillende gemeentelijke websites op gebied van dienstverlening en citymarketing een nog betere samenhang krijgen.

 • 50 jaar zusterrelatie Trier
  In 1968 is ’s-Hertogenbosch een vriendschapsrelatie aangegaan met de Duitse stad Trier. In 2018 zal op financieel en programmatisch bescheiden schaal aandacht zijn voor deze gouden vriendschapsrelatie. We bezien nog de bestuurlijke invulling hierbinnen.

 • Wijken en dorpen
  De uitvoering van de wijk-, buurt- en dorpenregeling is vorig jaar voortvarend ter hand genomen. In 2018 breiden we de regeling uit. Dit gebeurt aan de hand van de evaluatie die in juli 2017 aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Ook intensiveren we de relatie tussen de regeling en de reguliere bekostiging op basis van de gemeentebegroting.

 • Regionale samenwerking
  We blijven ons als actieve partner opstellen in regionale samenwerking, op verschillende schaalniveaus. Binnen de regio Noordoost-Brabant nemen we onze verantwoordelijkheid als centrumstad, veelal samen met Oss: o.a. in de Jeugdzorg, de arbeidsmarktregio en AgriFood Capital. Op de schaal van de Meierij geven we verder uitvoering aan de Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Daarbij bouwen we voort op al bestaande samenwerkingsverbanden. Binnen het bestuurlijk netwerk BrabantStad werken we verder aan invulling van het zogenaamde ABC van BrabantStad (Aantrekkelijk, Bereikbaar, Concurrerend), onder andere via de Werkagenda met enkele concrete projecten en via lobby richting Den Haag en Brussel.