Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en de kosten van de overhead onder dit programma. De eventuele te betalen vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve grondbedrijf en/of de bedrijfsrisicoreserve afvalstoffendienst. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000. Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.

Overhead

(bedragen x € 1)

- ICT

9.835.520

- Financiële administratie/inkoop

1.748.940

- Informatiemanagement

1.104.610

- Directe huisvestingskosten

3.501.280

- Indirecte huisvestingskosten

695.830

- Communicatie

1.579.420

- Bestuursondersteuning

1.761.070

- Personeel- en facilitaire zaken

3.320.610

- Heffen en innen

-

Centrale overhead

23.547.280

Sector overhead

9.551.340

Afdelingsoverhead

3.605.080

Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

809.510

Totaal Overhead bruto

37.513.210

Overhead Grondbedrijf

-1.082.610

Overhead Investering

-1.720.280

Inkomsten

-1.596.060

Storting in / onttrekking aan reserve

-1.576.800

Totaal Overhead Netto

31.537.460

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten43.38783.75963.31063.64862.73163.158
Baten70.59671.81436.66435.69434.55934.539
Saldo van lasten en baten27.209-11.945-26.646-27.954-28.173-28.619