Ambitie

De pijler Algemene dekkingsmiddelen omvat de programma’s Beleggingen en overige baten en lasten, Gemeentelijke belastingen en Algemene uitkering gemeentefonds. Omdat deze financiële programma’s sterk verweven zijn met de functionele programma’s wordt hier volstaan met een financieel totaaloverzicht. Voor elk van de drie programma’s wordt echter aangegeven op welke plaats in de begroting meer informatie te vinden is.