Eén van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met ingang van 2017 is het opnemen van de ontwikkeling van het EMU-saldo en de balans voor de periode van de meerjarenbegroting.

EMU-saldo
Het doel van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) is het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Omdat decentrale overheden een onlosmakelijk onderdeel van de overheidsfinanciën vormen, is er voor gekozen om in de Wet HOF ook regels op te nemen over de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Deze bijdrage is vertaald als een referentiewaarde voor de hoogte van het EMU-saldo van onze gemeente. Deze referentiewaarde wordt gepubliceerd in de septembercirculaire en is nog niet bekend ten tijde van het afronden van de begroting 2018.

Voor de periode van de meerjarenbegroting is het verwachte EMU-saldo (bedragen x € 1 miljoen):

2018

9,5 N

2019

6,2 N

2020

7,4 N

2021

6,7 N

Voor de wijze van berekening van het EMU-saldo wordt verwezen naar de gelijknamige bijlage bij deze begroting.

Balans
De balans geeft een overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden op de balansdatum. Voor de periode van de meerjarenbegroting is de geprognosticeerde balans opgenomen in de gelijknamige bijlage bij deze begroting.