Het structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt. Investeringen in het structuurfonds doorlopen drie fasen, te weten: de verkenningsfase, de planstudiefase en de uitvoeringsfase. Wanneer de raad of het college de ambitie heeft om een plan op te nemen in het structuurfonds, dan komt het in de verkenningsfase terecht. Voorstellen hiertoe worden gedaan bij de voorjaarsnota. Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel definitief besloten om het plan al dan niet op te nemen in de verkenningsfase. Daarna wordt u, bij het overgaan naar de planstudiefase, via een raadsbesluit om toestemming gevraagd om het plan verder uit te werken. Op dit moment kan ook een voorbereidingskrediet worden aangevraagd waarmee de wat, waar, wanneer en hoe vragen verder worden ingevuld. Aan het eind van de planstudiefase wordt een nieuw raadsbesluit voorgelegd. Indien de middelen beschikbaar zijn en er geen grote afwijkingen zijn, wordt meteen een definitief kredietvoorstel voorgelegd. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de eerdere gegevens of er zijn geen middelen beschikbaar, dan wordt ook een raadsvoorstel voorgelegd met de vraag of het plan nog prioriteit moet hebben, of dat er nog naar aanvullende middelen gezocht moet worden. In de uitvoeringsfase wordt het plan ten slotte gerealiseerd.

De stand van zaken met betrekking tot het structuurfonds ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Pijler/programma

Omschrijving

Bruto investeringen

Reeds beschikbare dekking

Rendabel / subsidies

Bedrag t.l.v. structuur- fonds

Gedekt/
Ongedekt

Verkenningsfase

Fysiek

Bereikbare stad

Avenue A2

PM

 -

PM

PM

Ongedekt

Werk en economie

Ruimte voor bedrijvigheid

Brabanthallen 2e fase

 22.122

 -

12.800

 9.322

Gedekt

Planstudiefase

Sociale kwaliteit

Cultureel klimaat

Nieuwbouw bibliotheek/Stadsarchief/BAM

 16.930

 1.130

 3.200

12.600

Gedekt

Cultureel klimaat

Theater aan de Parade

50.000

 -

 -

50.000*

Gedekt

Fysiek

Woon- en werkomgeving

GZG

 10.000

 -

 -

10.000

Gedekt

Bereikbare stad

Koersnota:

-Verkenningsfase

- Oostelijke omleiding Rosmalen

 10.000

 -

 -

10.000

Ongedekt

- Transferium zuidoostzijde stad

 20.000

 -

10.000

10.000

Ongedekt

- Parallelweg naar A59

 30.000

 -

 5.000

25.000

Ongedekt

-Planstudiefase

- Oost-westverbinding

 10.100

 -

 -

10.100

Gedekt

-Uitvoeringsfase

- Binnenstadshaltes

1.500

 -

 750

750

Gedekt

- Overige projecten

 26.750

10.900

15.850

Deels gedekt

Cultuurhistorische kwaliteit

St. Jans museum

4.000

 -

 -

 4.000

Gedekt

Werk en economie

Ruimte voor bedrijvigheid

Bedrijvencentrum Grasso

8.500

 -

 4.500

 4.000

Ongedekt

Uitvoeringsfase

Fysiek

Woon- en werkomgeving

GSB Projecten aandachtsgebieden

 21.122

 -

 -

21.122

Gedekt

Woon- en werkomgeving

Komplan Rosmalen

7.000

 -

 -

 7.000

Gedekt

Bereikbare stad

Transferium Willemspoort

 16.000

 -

 8.000

 8.000

Gedekt

Sociale kwaliteit

Cultureel klimaat

Cultuurfonds Landelijk Onderscheidend

1.650

 -

 -

 1.650

Gedekt

Werk en economie

Ruimte voor bedrijvigheid

Economisch investeringsfonds

 10.000

 -

 -

10.000

Gedekt

265.674

 1.130

55.150

 209.394

* Het bedrag is prijspeil 2013 en exclusief indexatie.