Subsidies

Binnen dit programma worden de volgende subsidies verleend:

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Verleende subsidie verstrekking 2017

Geraamde subsidie verstrekking 2018

Het Groene Pad

Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieu-educatie voor basisscholen

35.000

35.000

Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten

Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

50.000

50.000

Subsidieregeling aanleg groene daken

Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te koppelen stort het riool minder over, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn zo ook een minder groot vuilwaterriool en rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de gehele waterketen betekent. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch. Groene daken bieden een grote bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.

50.000

Bossche Energieconvenant 2016-2020

Bijdrage aan het Bossche Energieconvenant voor bundeling expertise en ervaring om projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking in 's-Hertogenbosch te realiseren

25.000