Het investeringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht
de wijze waarop deze gedekt worden. In onderstaande tabel is aangegeven hoe het investeringsvolume voor de periode 2018-2021 is opgebouwd.

Overzicht investeringen naar wijze van dekking

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal

2018

2019

2020

2021

Onrendabele investeringen

50.999

13.713

13.131

12.057

12.098

Rendabele investeringen

54.241

18.522

12.010

13.683

10.026

Investeringen t.l.v. reserves en voorzieningen

25.560

14.410

2.696

3.997

4.457

Investeringen die gedekt worden uit bijdragen van derden

5.523

1.718

1.011

1.397

1.397

Investeringen die gedekt worden uit grondverkopen / grondbedrijf

167.200

41.800

41.800

41.800

41.800

Totaal investeringen

303.523

90.163

70.648

72.934

69.778

De in het plan opgenomen investeringen worden alleen uitgevoerd, als er behalve kredietruimte beleidsmatig overeenstemming is met de gemeenteraad. In veel gevallen is een vastgestelde beleidsnota daarvoor de basis. Als van het investeringsplan om wat voor reden dan ook wordt afgeweken, wordt hierover bij de jaarrekening aan de gemeenteraad of de betrokken raadscommissie(s) verantwoording afgelegd.