De uitkomst van de meerjarenraming heeft het volgende beeld (cumulatieve bedragen x € 1.000):

2019

2020

2021

Uitkomst bestaand beleid

4.957 V

3.766 V

3.468 V

De structurele uitkomst wordt € 1,4 miljoen lager dan de uitkomst bestaand beleid 2018. De belangrijkste structurele ontwikkelingen in de periode 2019 t/m 2021 zijn (bedragen x € 1 miljoen):

Voordelige ontwikkelingen

Gemeentedag

0,1

V

Kermis

0,1

V

Maasdonk achterstand asfalt

0,1

V

Nieuw beleid 2016

0,8

V

Ombuigingen 2016

0,3

V

Opbrengst OZB autonome groei

0,6

V

2,0

V

Nadelige ontwikkelingen

Herindelingsuitkering

0,6

N

Areaaluitbreiding

0,9

N

HNG

0,5

N

Lening Enexis

0,9

N

Kapitaallasten

0,5

N

3,4

N

Saldo meerjarenontwikkeling

1,4

N

Structureel evenwicht
Wanneer het meerjarensaldo wordt geschoond voor incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

2018

2019

2020

2021

Uitkomst bestaand beleid

4.877

4.957

3.766

3.468

Uitkomst nieuw beleid

-4.750

-4.600

-3.300

-3.300

Stelpost actualisatie Begroting 2018

-127

-127

-127

-127

Saldo incidentele baten en lasten

-2.189

- 2.545

20

0

Uitkomst begroting excl. saldo incidentele baten en lasten

2.189

2.775

319

41

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is de begroting exclusief saldo incidentele baten en lasten structureel in evenwicht.
Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de gelijknamige bijlage.