Investeringen
Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen, en hier voor de toelichtingen.

Binnen dit programma zijn de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Fietsplan

1.115

680

1.115

1.115

Structuurfonds regionale infrastructuur

1.000

1.000

0

0

Aanpak buitenwegen

100

100

100

100

Aanpak onveilige infrastructuur

288

288

288

288

Verkeersmaatregelen

0

305

305

305

Verkeersregelinstallaties (VRI's)

330

330

330

330

Verkeersmanagement

400

415

585

400

Turbo rotonde Postweg

900

0

0

0

Binnenstadsring: Kanaalboulevard

1.000

0

0

0

Vervanging auto's

218

218

218

218

Vervanging winterdienst

83

83

83

83

Projecten vitaliseringsplan

4.361

4.661

4.961

5.261

Vervanging software Selectief Toegang Systeem

135

0

0

0

Vervanging handterminals parkeertoezicht

0

0

128

0

Kwalitatieve verbetering Parkeergarages

631

44

152

0

Kwalitatieve verbetering Fietsenstallingen

464

59

0

0

Vervanging parkeervergunningensysteem

0

200

0

0

Binnenstadsring: Oranjeboulevard

500

0

0

0

Mobiel reserveren parkeerplaatsen

58

0

0

0

Vervanging betaalsysteem parkeergarages

0

0

1.117

0

Vervanging PRIS

0

0

135

0

Aanschaf fietsen Transferium Pettelaarpark

0

0

35

35

Vervanging hard- en software meldkamer

0

0

0

38

Vervanging parkeerapparatuur woonwijk Deuteren

0

0

0

231

Knooppuntontwikkeling CS en Spoorzone

250

1.100

0

0

Pilot snelle bussen

130

0

0

0

Totaal

11.963

9.483

9.552

8.404