Ambitie

Ambitie

Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben moeten dit kunnen blijven ontvangen. Om dit mogelijk te maken willen we dat de aanspraak op specialistische hulp afneemt en dat informele zorg in de sociale omgeving toeneemt. We zetten in op urgente transformatieopgaven om opbouw, ombouw en afbouw van het zorglandschap te realiseren.
Mensen moeten meer in hun eigen omgeving ondersteund worden. Daarbij werken we volgens het uitgangspunt dat we de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk organiseren. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat de inwoner nodig heeft en niet wat het systeem te bieden heeft: van aanbod- naar vraaggericht werken. Een waterbedeffect moet voorkomen worden. Daarom zijn we zeer alert op het aantal opnamen in een gedwongen kader en crisisopvang.
Een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We doen dit niet alleen. We werken intensief samen met de gemeenten in de Meierij (Wmo) en Noordoost-Brabant (Jeugdwet); we maken gezamenlijk beleid en kopen gezamenlijk in. Gemeente ’s-Hertogenbosch is daarbij centrumgemeente.